Formularis i documentació

 

 

Nom

Descripció

Es pot fer

1

Instància general

Procediments generals i ajuntament

Procediment per presentació de peticions i/o sol·licituds generals per part de la ciutadania

Internet amb certificat digital

Presencial

2

Cita amb càrrecs electes

Alcaldia

Procediment per sol·licitar  visita amb alcaldessa/alcalde, regidors/es

Internet

Presencial

3

Queixes, suggeriments o incidències

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar  presentació de Queixes/suggeriments/incidències

Internet

Presencial

4

Alta al padró d'habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar o comunicar alta al Padró Municipal provinent d'un altre municipi o l'estranger

Internet amb certificat digital

Presencial

5

Canvi de domicili al padró d'habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  comunicar canvi domicili dins del nostre municipi

Internet amb certificat digital

Presencial

6

Modificació de dades al Padró Habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  comunicar canvi de dades al Padró d'habitants( DNI, NIE, canvi de nacionalitat, estudis, etc.)

Internet amb certificat digital

Presencial

7

Volant empadronament actual o històric

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  justificant document que acrediti que està empadronat o ha estat empadronat en el nostre municipi

Internet amb certificat digital

Presencial

8

Volant convivència actual o històric

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  justificant que acrediti amb quines persones està empadronat o ha estat empadronat en el nostre municipi

Internet amb certificat digital

Presencial

9

Recollida de mobles i trastos vells al carrer

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar recollida de mobles o trastos vells només ciutadans particulars del municipi

Internet

Telefònic

Presencial

10

Utilització equipaments municipals

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar la utilització d'equipaments municipals

Presencial

11

Selecció de personal

Recursos humans

Procediment per sol·licitar prendre part en convocatòries per treballar a l'ajuntament

Presencial

12

Declaració jurada per selecció de personal

Recursos humans

Per adjuntar a la sol·licitud per prendre part en convocatòries per treballar a l'ajuntament

Presencial

13

Declaració jurada per selecció de Policia Local

Recursos humans

Per adjuntar a la sol·licitud per prendre part en convocatòries de Policia Local a l'ajuntament

Presencial

14

Casament civil

Casaments i parella

Procediment per sol·licitar  sala municipal per celebrar casament

Presencial

15

Inscripció al registre d'unions civils (parella)

Casaments i parella

Procediment per sol·licitar inscripció al Registre Civil d'Unions de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Presencial

16

Mediació

Mediació i consum

Procediment per sol·licitar d'inici d'una mediació per solucionar un conflicte veïnal o familiar

Presencial

17

 

Mediació familiar

Mediació i Consum

Procediment per sol·licitar d'inici d'una mediació per solucionar un conflicte familiar

Presencial

18

 

Reclamació a Consum

Mediació i Consum

Procediment per sol·licitar consulta, queixa i/o reclamació per la compra d'un producte o un servei defectuós o incorrecte

Presencial

19

Junta Arbitral Consum

Mediació i Consum

Procediment per sol·licitar un arbitratge sobre una reclamació de Consum

Presencial

20

Sol·licitud documentació Arxiu

Secretaria i Arxiu Municipal

Procediment per sol·licitar demanar documentació i/o informació de l'Arxiu Municipal

Presencial

21

Exempció o bonificació de la taxa d'escombraries

Serveis Econòmics

Procediment per sol·licitar persones pensionistes, aturades per demanar no pagar , o pagar menys de la taxa d'escombraries

Presencial

22

Devolució fiances per runes

Serveis Econòmics

Procediment per sol·licitar demanar retornament de fiances pagades a sol·licituds de llicències d'obres

Presencial

23

Taules i cadires

Serveis Econòmics i Via Pública

Procediment per sol·licitar ocupació de la via pública de taules i cadires per establiments comercials (bars, restaurants, etc.)

Presencial

24

Fraccionaments i/o ajornaments

Serveis Econòmics

Procediment per sol·licitar fraccionament i/o ajornament de rebuts o liquidacions

Presencial

25

Parades al mercat no sendentari

Governació i Via Pública

Procediment per sol·licitar una parada als mercats municipals no sedentaris

Presencial

26

Subvenció Llars Infants municipals

Educació

Procediment per sol·licitar subvenció del preu públic per assistència a les llars d'infants municipals

Presencial

27

Carnet municipal de Pensionista

Serveis Socials i Benestar

Procediment per sol·licitar el carnet municipal de pensionistes que pot representar una subvenció en el transport interurbà

Presencial

28

Targeta aparcament per a persones amb disminució

Serveis Socials i Via Pública

Procediment per sol·licitar per sol·licitar targeta d'aparcament per a persones amb disminució, amb la qual podrà aparcar a llocs específics

Presencial

29

Teleassistència

Serveis Socials

 

Procediment per sol·licitar  el servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència

Presencial

30

Ajuts escolars

Serveis Socials i Educació

Procediment per sol·licitar ajudes escolars per material escolar, menjador, etc. a les escoles o llars d'infants

Presencial

31

Inscripció Registre d'animals de companyia

Procediments generals i Sanitat

Procediment per sol·licitar la inscripció al Registre dels animals de companyia (gossos i gats)

Presencial

32

Llicència per animals perillosos

Animals de companyia i Sanitat

Procediment per sol·licitar la llicència per tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Presencial

33

Targeta d'armes tipus A i B

Governació

Procediment per sol·licitar la tramitació de targetes d'armes tipus A i B (carrabines i pistoles d'aire comprimit)

Presencial

34

Assabentat d'obra

Urbanisme i activitats

Procediment per comunicar per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement

Presencial

35

Llicència d'obra menor

Urbanisme i activitats

 

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació

Presencial

36

Llicència d'obra major

Urbanisme

Llicència per a la construcció d'edificis de nova planta, canvis d'ús o per a la realització d'obres que afectin l'estructura d'edificis

Presencial

37

Llicència de parcel·lació

Urbanisme i activitats

Llicència per divisió o agrupació de parcel·les

Presencial

38

Llicència de primera utilització

Urbanisme i activitats

Llicència per a comprovar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció

Presencial

39

Pròrroga llicència d'obra

Urbanisme i activitats

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs

Presencial

40

Llicències de parades i atraccions de fira

Urbanisme i activitats

Autorització per la instal·lació i funcionament d'atraccions de fira i parades a Festes Majors, fires...

Presencial

41

Alta d'una activitat

Urbanisme i activitats

Comunicació d'activitat a l'Ajuntament, tots els formularis estan a l'apartat de tràmits

Presencial

Internet

42

Declaració responsable habitatge turístic

Urbanisme i activitats

Comunicació a l'ajuntament l'obertura i inici de l'activitat d'habitatge turístic

Presencial

43

Informació urbanística

Urbanisme i activitats

Procediment per sol·licitar informació urbanística municipal

Presencial

44

Obres adequació local

Urbanisme i activitats

Procediment per sol·licitar llicència obres o comunicar assabentat obra per adequar un local per una activitat

Presencial

45

 

Ocupació de l'espai públic

Via Pública

Procediment per sol·licitar autorització utilització espai públic per activitat i/o espectacle

Presencial

 

46

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Urbanisme i activitats

Sol·licitud d'informe per adjuntar a les activitats on es demani 

Internet amb certificat digital

Presencial