Retribucions dels càrrecs electes

Tal i com preveu l'article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per la base 23 de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i així mateix l'art. 166.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l'exercici del seu càrrec quan exerceixin aquest en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Els acords presos contemplen la dedicació exclusiva de l'alcaldessa (sra. Abigail Garrido) i d'un tinent d'alcalde (sr. Francisco Perona), i la dedicació parcial (50%) d'una tinenta d'alcalde (sra. Noelia López) i d'un tinent d'alcalde (sr. Josep Moya).

Aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança.

 

Retribucions:

Alcalde/essa    46.505,62 €
Un tinent d'alcalde, amb dedicació al 100% 39.632,36 €
Dos tinents d'alcalde, amb dedicació al 50% 19.816,18 €

 

Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats

Les assignacions d'indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats pels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva o parcial són les següents:

Ple 95 €
Comissions Informatives 57 €
Comissió Especial de Comptes 57 €
Junta de Portaveus 57 €
Junta de Govern Local 57 €
Coordinació de Govern 57 €
Junta Local de Seguretat 57 €

 

Assignacions als grups municipals

Les assignacions als grups municipals consisteixen en:

  • 375,50 €/mensuals per grup. 
  • 309,23 €/mensuals per cada un dels regidors/es del grup.