Comissió Especial de Comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació i està integrada per membres de tots els partits polítics.

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat, o igual per cada grup. En aquest últim cas s'aplicarà el sistema de vot ponderat.

 

Comissió Especial de Comptes

President: Sr. Francisco Perona Jiménez, 4rt tinent d'alcalde                  

Representants:

PSC-CP (3)

CiU-ViA (2)

UM9-CUP-PA (2)

Fem Poble (1)

PPC (1)

ERC-AM (1)

 

Periodicitat

La Comissió Especial de Comptes s'ha de reunir necessàriament abans de l'1 de juny de cada any, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei de règim local, fent-la coincidir amb la comissió de finances en quant a la seva composició.