Avaluació de propostes

El seguiment i la valoració de les propostes els farà la comissió de gestió tècnica-econòmica, que avaluarà les propostes presentades tenint en compte els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social.

El període de validació es durà a terme del 2 al 13 d’octubre.

S’estudiaran totes les propostes presentades i s’emetrà un informe raonat sobre cadascuna indicant si s’ajusta als requeriments especificats i si és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament.

 

Presentació d'esmenes

Del 14 al 22 d’octubre podran presentar esmenes aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.