Retribucions dels càrrecs electes

Tal i com preveu l'article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per la base 23 de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i així mateix l'art. 166.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l'exercici del seu càrrec quan exerceixin aquest en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Els acords presos contemplen la dedicació exclusiva de l'alcaldessa (sra. Abigail Garrido) i d'un tinent d'alcalde (sr. Francisco Perona), i la dedicació parcial (50%) d'una tinenta d'alcalde (sra. Noelia López) i d'un tinent d'alcalde (sr. Josep Moya).

Nota: aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança.

 

Retribucions:

Alcalde/essa    46.505,62 €
Un tinent d'alcalde, amb dedicació al 100% 39.632,36 €
Dos tinents d'alcalde, amb dedicació al 50% 19.816,18 €

 

Retribucions regidors/es sense dedicació exclussiva

ASSISTENCIES REGIDORS                
                   
Des de GENER 2018   Fins a DESEMBRE 2018              
    Ple CI_1 JP JGL Reu. Gov. C.E.Com Brut Net
                   
ASIN FERNANDEZ, JOSE 11,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.273,00 1.082,05
BLANCH MASJOAN, ELISEO 13,00 10,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.862,00 1.582,70
CARABANTES SEGURA, DANIEL 13,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.805,00 1.534,25
CARANDELL BARUZZI, TOMAS 10,00 6,00 7,00 0,00 0,00 0,00 1.691,00 1.437,35
CARRASQUILLA CUADRADO, FRANCISCA 12,00 9,00 8,00 45,00 96,00 0,00 10.146,00 8.541,76
CONDE POVEDA, ALEJANDRO 12,00 0,00 11,00 0,00 0,00 1,00 1.824,00 1.550,40
CONDE POVEDA, GERTRUDIS 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.033,00 1.728,05
GIRALT VIDAL, LLUIS 12,00 8,00 9,00 0,00 0,00 1,00 2.166,00 1.841,10
GIRALT VIDAL, NURIA 13,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.862,00 1.582,70
GRAELLS ROS, JOSEP 11,00 14,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2.299,00 1.954,15
LOPEZ FERNANDEZ, JOAN 12,00 9,00 3,00 0,00 0,00 1,00 1.881,00 1.598,85
MARCOS NAVARRO, LAURA 9,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 1.211,25
MARTIN ALARCON, ANTONIO 13,00 8,00 0,00 39,00 96,00 2,00 9.500,00 7.994,51
MORALES MIGUEL, ESTHER 13,00 11,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2.090,00 1.776,50
SANCHEZ VILLENA, RAUL 13,00 19,00 10,00 0,00 0,00 2,00 3.002,00 2.551,70
SOLA GARCIA, ADRIAN 10,00 7,00 0,00 36,00 78,00 0,00 7.847,00 6.587,72
TORRENTS GARRIGA, MAGDA 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.729,00 1.469,65

 

Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats

Les assignacions d'indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats pels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva o parcial són les següents:

Ple 95 €
Comissions Informatives 57 €
Comissió Especial de Comptes 57 €
Junta de Portaveus 57 €
Junta de Govern Local 57 €
Coordinació de Govern 57 €
Junta Local de Seguretat 57 €

 

Assignacions als grups municipals

Les assignacions als grups municipals consisteixen en:

  • 375,50 €/mensuals per grup. 
  • 309,23 €/mensuals per cada un dels regidors/es del grup.