Junta de Govern Local

Integren la Junta de Govern Local (JGL) l'alcaldessa i els tinents d'alcalde. Està formada per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal de membres del ple (en el cas de Sant Pere de Ribes 7 dels 21 regidors i regidores electes), nomenats pel mateix alcalde/essa, sens perjudici que hi puguin assistir altres persones si es requereix.

Li correspon a la JGL assistir a l’alcaldessa en tot allò que sigui necessari per al desenvolupament de les seves competències i exercir les atribucions encomanades per la llei o delegades pel ple o la mateixa alcaldessa.

Periodicitat

Les sessions ordinàries d'aquest òrgan no són públiques, tenen una periodicitat setmanal, se celebren cada dimarts a les 12.30 hores i són de caràcter resolutiu.

 

Abigail Garrido

Alcaldessa

Alcaldia-Presidència. Participació i Convivència Ciutadana. Espai Públic i Governació

 

Josep Moya

1r. tinent alcalde

Regidories de Cultura i Esports de Ribes i Urbanitzacions i Comerç Local de Ribes

Fca. Carrasquilla

2a. tinenta alcalde

Regidories de Serveis Socials i Educació

 

Fco. José Perona

3r. tinent alcalde

Regidories d'Urbanisme, Urbanitzacions i Règim Intern

 

Antonio Martín

4t. tinent alcalde

Regidories d'Emprenedoria, Promoció Econòmica i Turisme

 

Noelia López

5a. tinenta alcalde

Regidories de Treball, Joventut, Cooperació Internacional i Esports de Les Roquetes

Adrià Solà

6è. tinent alcalde

Regidories de Cultura i Comerç Local de Les Roquetes