Habitatge

 

Índex d'apartats d'informació:

 1. OFICINA LOCAL D'HABITATGE
 2. PLA LOCAL D'HABITATGE
 3. BORSA DE LLOGUER
 4. AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER NOUS SOL·LICITANTS
 5. SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL
 6. HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC
 7. HABITATGE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)
 8. INFORMACIÓ GENERAL
 9. CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ D'AJUTS AL FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE

 

OFICINA LOCAL D'HABITATGE

A les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament s'ofereixen els serveis de l'Oficina d'Habitatge, del Consell Comarcal del Garraf, podent-se realitzar tots els serveis que es gestionen en matèria d'assessorament, informació, tramitació de sol·licituds i/o d'ajuts.

PUJAR

PLA LOCAL D'HABITATGE

Pla Local d'Habitatge 2009-2014, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió de data 18 de maig de 2010. Tenint present el termini de finalització de la seva vigència, s'ha endegat un procés per a la revisió i/o actualització del mateix, amb l'objectiu d'ajustar les actuacions i programes a l'actual situació social i econòmica.

PUJAR

BORSA DE LLOGUER

Mitjançant l'Oficina d'Habitatge, s'ofereix a les persones propietàries d'un habitatge desocupat la possibilitat de posar-ho a lloguer, mitjançant una borsa social i de joves, actuant la mateixa com a mediadora entre les persones propietàries i els llogaters.

S'ha obert una nova línia de microcrèdits per garantir el lloguer just de la borsa de lloguer social, adreçat a arrendadors o arrendataris vinculats o amb acord de vinculació a contractes de lloguer mediats per la Borsa d'Habitatge del Consell Comarcal del Garraf.

Per més informació, us podeu adreçar al Consell Comarcal del Garraf o bé a l'Oficina d'Habitatge a l'Ajuntament els dilluns i dimecres durant el seu horari habitual.

PUJAR

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER NOUS SOL·LICITANTS

Poden beneficiar-se d'aquests ajuts les persones titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent, sempre que hi estiguin empadronats i que compleixen els requisits de la convocatòria. Cal acreditar ingressos propis, iguals o superiors als necessaris per a pagar el lloguer, l'import del qual no pot ser superior a 600€, per la demarcació de Barcelona.ç

Trobareu més informació al web del Consell Comarcal del Garraf i/o a les OFICINES D'HABITATGE.

PUJAR

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, amb una antiguitat mínima de 1981, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat, entre d'altres. 

Entre els requisits destacats, a banda de l'antiguitat, els pisos han de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), que concedeix l'Agència de l'Habitatge, i el Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici (CEEE), que atorga l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

Trobareu més informació al web del Consell Comarcal del Garraf i/o a les OFICINES D'HABITATGE.

CONVOCATÒRIA ANY 2016

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA CONSERVACIÓ I LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DELS EDIFICIS DEL MUNICIPI

PERIODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 8 DE JULIOL AL 8 D'AGOST DEL 2016, INCLOSOS.

Enllaç amb l'E-Tauler 

PUJAR

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Els habitatges d'ús turístic són aquells que es lloguen sencers (no per habitacions), de forma reiterada (dues o més vegades dins del mateix any), per a una estada de temporada (temps igual o inferior a 31 dies), amb finalitats turístiques, sense que es puguin destinar a allotjament habitual per part del propietari del mateix.

Tramitació a través del formulari que trobareu en aquest web a ATENCIÓ CIUTADANA/ FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ.

Aquesta tramitació comporta una taxa de 325€ per habitatge, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal número 17-A

PUJAR

HABITATGE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)

Aquí trobareu informació sobre el parc públic d'habitatges, així com les promocions que puguin haver-hi.

El Ple de la Corporació, en sessió de data 15 de març de 2016,  va aprovar, entre d'altres i a reserva de l'aprovació de l'acta, els criteris a considerar en la confecció de les bases per a l'adjudicació d'habitatges de lloguer social per a persones en situació de risc socio-econòmic

 • DECLARACIÓ DE L'INICI DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, EN RÈGIM DE LLOGUER, PER A PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

El Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de maig de 2016, va aprovar, entre d'altres i a reserva de l'aprovació de l'acta de la sessió, diversos acords a l'efecte de declarar l'inici del procediment d'adjudicació dels habitatges de protecció oficial esmentats, durant el termini d'un mes (1 mes) a comptar des del dia següent al de la publicació al tauler d'anuncis municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica.

 • APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

De conformitat amb el Decret de l'Alcaldia número 148/2017 de 16 de febrer, a continuació es relaciona la llista provisional d'admesos així com la llista d'exclosos.

EL TERMINI PER A FORMULAR RECLAMACIONS SERÀ DEL 21 DE FEBRER AL 3 DE MARÇ, AMBDÒS INCLOSOS (periode finalitzat)

 • APROVACIÓ LLISTES PROVISIONALS DELS CONTINGENTS ESPECIALS DE RESERVA, EN EL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE 13 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL 

Mitjançant el Decret de l'Alcaldia número 0203/2017 de 3 de març, s'han aprovat les llistes provisionals dels contingents especials de reserva, Llistes B,C,D,E i F del procediment per a l'adjudicació de 13 habitatges de lloguer social temporal, a l'edifici de Pg. Santa Eulàlia, 5, Escala C; al C. Grallers, 12, Escala B i a la plaça Vinya d'en Petaca, 4 baixos.   

A tal efecte, i donant conformitat a la segona resolució del decret, es procedeix a la publicació de l'anunci que inclou els llistats aprovats.

EL TERMINI PER A FORMULAR RECLAMACIONS SERÀ DEL 7 AL 17 DE MARÇ, AMBDÒS INCLOSOS (periode finalitzat)

 • RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS PRESENTADES EN RELACIÓ AMB LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE 13 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL

Mitjançant el Decret de l'Alcaldia núm. 0253/2017 de 15 de març, s'han resolt les reclamacions presentades i en conseqüència s'ha aprovat definitivament la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment d'adjudicació de 13 habitatges per a lloguer social temporal a l'edifici del passeig de Santa Eulàlia, 5, Escala, al C. Grallers, 12 Escala B i a la Plaça Vinya d'en Petaca, núm. 4 baixos, d'aquest terme municipal.

A tal efecte, i donant conformitat a l'acord tercer del decret dictat es procedeix a la publicació de l'anunci que inclou els llistats aprovats.

 • SORTEIG PER A DETERMINAR LA POSICIÓ TERCERA I QUARTA DEL CONTINGENT ESPECIAL DE RESERVA PER A EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL I PER A L'ADJUDICACIÓ DE 2 HABITATGES AMB RÈGIM DE PROTECCIÓ OFICIAL, EN RÈGIM DE LLOGUER SOCIAL TEMPORAL, AL MUNICIPI

PUJAR

INFORMACIÓ GENERAL

Informació genèrica que pugui ser d'utilitat en matèria d'habitatge. 

 

Trobareu tota la informació a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

 

 PUJAR

 

CONVOCATORIA CONCESSIÓ D'AJUTS AL FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE

PERÍODE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE L'1 AL 28 DE FEBRER DE 2017, AMBDÒS INCLOSOS.

Aquest Ajuntament  ha estat beneficiari d'un Ajut econòmic de 5.000 euros, per a destinar-ho al Foment del Lloguer Assequible, dins del marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis de l'any 2016, del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de Barcelona (Resolució de la Direcció de Serveis de Cooperació Local, de la Diputació de Barcelona, publicada en el BOP de l'11 de maig de 2016).

La concessió d'aquests ajuts per al foment del lloguer assequible, s'efectua mitjançant un règim de lliure concurrència competitiva, per facilitar la permanència en un habitatge en règim de lloguer per a les persones beneficiàries a que fan referència aquestes bases, que compleixin els requisits establerts per accedir-hi i segueixin el procediment de tramitació.

Aquests ajuts es destinaran a donar cobertura, com a màxim, a dos mensualitats de lloguer d'habitatge impagades durant l'any 2016, prèvia comprovació dels requisits exigits i la corresponent justificació i, estan dirigits a les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al terme municipal de Sant Pere de Ribes i compleixin els requisits de la convocatòria.

A tal efecte, us facilitem la consulta dels documents als efectes que els ciutadans/ciutadanes interessats pogueu consultar.

 PUJAR