Serveis socials i benestar

Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, assessorament o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formats pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin seguir vivint el major temps possible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Està adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Per exemple, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques pròpies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de suport i cura.


Centre Obert
El Centre Obert és un servei municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 16 anys amb dificultats socials i/o que viuen en una situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions...) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i  desenvolupament personal dels seus fills/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 896 32 44 i 93 810 92 17

 

BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 2019

La Junta de Govern Local de data 19 de març de 2019, va aprovar, entre d’altres, les “Bases reguladores de les prestacions socials de carácter econòmic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2019” i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’ajuntament, al BOPB  i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) establint un termini de formalització de les sol·licituds durant la resta de l’any 2019.

Edicte i Base Reguladores de les Prestacions Socials.

-Publicació al BOPB a 01/04/2019

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà fins el 31 de desembre de  2019 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS DE MENJADOR CENTRE TEGAR CURS 2018/2019

La Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2018, va aprovar, entre d’altres, les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per les despeses de menjador del centre TEGAR curs 2018-2019  i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art.20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol.licituds dels ajuts a partir del dia 3 de setembre fins al dia 17 de setembre de 2018, ambdós inclosos, essent un total de 10 dies hàbils. També es farà difusió d’aquests acords a tots els estaments i institucions implicades.

Edicte i Bases reguladores dels Ajuts de menjador centre TEGAR curs 2018/2019

Sol·licitud Ajuts de menjador centre TEGAR curs 2018/2019

- Publicat al BOPB el 16/08/2018.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 3 al 17 de setembre de 2018 (ambdós inclosos) 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS  PER A TRANSPORT ADAPTAT  2018

 La Junta de Govern Local de data 28 d’agost de 2018, va aprovar , entre d’altres, les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a transport adaptat de les persones amb discapacitat física, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l’assistència a centres de dia i publicar aquest acord i les Bases als taulers d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol·licituds dels ajuts d’1 mes a comptar des del dia de la publicació al BOPB. També es farà difusió d’aquest acord a tots els estaments i institucions implicades.

Edicte i Bases reguladores dels Ajuts per a transport adaptat 2018

Sol·licitud dels Ajuts per a transport adaptat 2018

- Publicació BOPB . Previst publicació 6/9/2018

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 7 de setembre al  al 6 d'octubre de 2018 (ambdós inclosos) 

 

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENIONS DE TRANSPORT INTERURBÀ PER A PENSIONISTES, JUBILATS I DISCAPACITATS 2018

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per acord de la Junta de Govern Local de 9 d’octubre de 2018, ha aprovat les bases reguladores de la concessió de Subvencions de Transport Interurbà per a Pensionistes, Jubilats i Discapacitats 2018. Les Bases seran publicades al taulell d’anuncis, així com a la pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS), i es farà difusió d’aquestes bases a tots els estaments i institucions implicades.

Edicte i Bases de la Concessió de Subvencions de Transport Interurbà per a Pensionistes, Jubilats i Discapacitats.

 

- Publicació BOPB . Data 16/10/2018

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 18 d' octubre al  al 23 de novembre de 2018 (ambdós inclosos).