Junta de Govern Local

Integren la Junta de Govern Local (JGL) l'alcaldessa i els tinents d'alcalde. Està formada per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal de membres del ple (en el cas de Sant Pere de Ribes 7 dels 21 regidors i regidores electes), nomenats pel mateix alcalde/essa, sens perjudici que hi puguin assistir altres persones si es requereix.

Li correspon a la JGL assistir a l’alcaldessa en tot allò que sigui necessari per al desenvolupament de les seves competències i exercir les atribucions encomanades per la llei o delegades pel ple o la mateixa alcaldessa.

 

Periodicitat

Les sessions ordinàries d'aquest òrgan no són públiques, tenen una periodicitat setmanal, se celebren cada dimarts a les 12.30h a la Casa de la Vila i són de caràcter resolutiu.

 

Abigail Garrido

Alcaldessa

Alcaldia-Presidència. Participació i Convivència Ciutadana. Espai Públic i Governació

 

Josep Moya

1r. tinent alcalde

Regidories de Cultura i Esports de Ribes i Urbanitzacions i Comerç Local de Ribes

Fca. Carrasquilla

2a. tinenta alcalde

Regidories de Serveis Socials i Educació

 

Fco. José Perona

3r. tinent alcalde

Regidories d'Urbanisme, Urbanitzacions i Règim Intern

 

Antonio Martín

4t. tinent alcalde

Regidories d'Emprenedoria, Promoció Econòmica i Turisme

 

Noelia López

5a. tinenta alcalde

Regidories de Treball, Joventut, Cooperació Internacional i Esports de Les Roquetes

Adrià Solà

6è. tinent alcalde

Regidories de Cultura i Comerç Local de Les Roquetes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competències (Segons DECRET núm. 518/2015:

Es delega a efectes resolutius en la Junta de Govern Local, les atribucions delegables assignades a l'alcaldia, previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del  Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevats de les de:

- Convocar i presidir les sessions de Ple i de la Junta de Govern Local.

- Decidir els empats amb el vot de qualitat.

- La concertació d’operacions de crèdit.

- La jefatura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i les esmentades en les lletres a), e), j) k), l) i m) de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de Bases de Règim local, a saber,

a).- Dirigir el Govern i l’Administració Municipal.

e).- Dictar bans.

j).- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’ urbanització.

k).- L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclòs les delegades a un altre òrgan.

l).- L’ iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesividad en matèries competents de l’Alcaldia.

m).- Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe i infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple

 

Així mateix, és competència de la Junta de Govern Local:

- El reconeixement de gratificacions extraordinàries i hores extraordinàries.

- El reconeixement dels complements de productivitats i la seva despesa i pagament corresponent.

- El pagament de les assistències corresponents a la participació en Tribunals qualificadors de les convocatòries de selecció.

- El reconeixement dels préstecs i la seva despesa corresponent, que afectin al personal de l’Ajuntament.

- Les adscripcions provisionals, les comissions de serveis i totes les altres situacions administratives que es puguin donar.