Informació econòmica

Accés a la informació econòmica del Consistori que compren, bàsicament, el pressupost municipal, dades relatives al seu estat d'execució, el compte general, la memòria de la gestió econòmica, així com d'altres memòries i informes econòmics.

Tota la informació relacionada amb la gestió econòmica, així com les modificacions pressupostàries, està detallada al Portal de transparència.

Quant al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera consulteu: informe relatiu a l'avaluació de la Intervenció General de l'Ajuntament.

 

La informació relacionada amb la gestió econòmica municipal també es troba al Portal de transparència.