Ordenances Fiscals

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona és l'encarregat de duu a terme la gestió i la recaptació d'impostos com l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) o les taxes per gestió de residus, principalment. El calendari fiscal d'aquests el podeu consultar al web de l'ORGT de Sant Pere de Ribes.

Els interessats en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats per l'ajuntament a l'ORGT poden adreçar-se indistintament a qualsevol oficina de l'organisme, ja que la xarxa informàtica permet realitzar-hi en qualsevol d'elles les gestions delegades. Alguns d'aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant la web de l'ORGT o per via telefònica.