Serveis socials i benestar

Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, assessorament o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formats pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin seguir vivint el major temps possible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Està adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Per exemple, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques pròpies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de suport i cura.


Centre Obert
El Centre Obert és un servei municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 16 anys amb dificultats socials i/o que viuen en una situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions...) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i  desenvolupament personal dels seus fills/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 896 32 44 i 93 810 92 17

 

BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 2018

BASES REGULADORES 2018

EDICTE

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS DE MENJADOR CENTRE TEGAR CURS 2018/2019

La Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2018, va aprovar, entre d’altres, les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per les despeses de menjador del centre TEGAR curs 2018-2019  i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art.20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol.licituds dels ajuts a partir del dia 3 de setembre fins al dia 17 de setembre de 2018, ambdós inclosos, essent un total de 10 dies hàbils. També es farà difusió d’aquests acords a tots els estaments i institucions implicades.

Edicte i Bases reguladores dels Ajuts de menjador centre TEGAR curs 2018/2019

Sol·licitud Ajuts de menjador centre TEGAR curs 2018/2019

- Publicació BOPB

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 3 al 17 de setembre de 2018 (ambdós inclosos) 

 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS

MUNICIPALS A LA MOBILITAT PER A L’EXERCICI 2017

PERÍODE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS EL 30 DE DESEMBRE DE 2017.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

EDICTE DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD LÍNIA 1

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD LÍNIA 2

 

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A ARRANJAMENTS D’HABITATGES DE LA GENT GRAN, PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT O AMB RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

PERÍODE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE L'1 AL 15 DE SETEMBRE DE 2017, AMBDÒS INCLOSOS

L'objecte d'aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió de subvencions per a instal·lar ajudes tècniques i fer reformes bàsiques en l’habitatge per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes.  Inclou:

Arranjaments en banys: substitució de la banyera o dutxa per un paviment antilliscant arran de terra (cota zero), substitució d’aixetes en bateria per models monocomandament, substitució del rentamans, adaptació del rentamans, tractament antilliscant de paviments, eliminació del bidet, col·locació d’ajudes tècniques.

Arranjaments en cuina: tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per placa elèctrica o placa de gas de desconnexió automàtica, subministrament d’element de cocció, canvi d’aixetes, tractament antilliscant de paviments, reforç d’il·luminació a zones de treball.

Arranjaments generals: ampliació de porta, canvi de gir de porta, tancaments, modificació de la configuració d’un espai, anivellament paviments (interior-exterior), eliminació de graó, canvi de manetes, instal·lacions de subministraments bàsics en mal estat, entre altres.

Les subvencions estan dirigides a unitats de convivència amb persones més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social empadronades al municipi.

Es prioritzaran els següents casos:

  • Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
  • Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència.
  • Persones amb dificultats funcionals i/o cognitives amb un informe mèdic.
  • Persones amb pocs recursos econòmics.

No podran accedir a la subvenció les persones que rebin ajuts destinades a la mateixa finalitat ni les que superin el següent topall d’ingressos mensual segons la unitat de convivència:

1 membre

1.138,24€

2 membres

1.707,36€

3 membres

1.991,5€

4 membres o més

2.276,48€

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

EDICTE DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

ORIENTACIONS PRESSUPOST

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE HA D’ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

CRITERIS DE VALORACIÓ

INSTÀNCIA COMUNICAT D’ASSABENTAT D’OBRA

INSTÀNCIA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ

AMPLIACIÓ DE TERMINI JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A ARRANJAMENTS D’HABITATGES DE LA GENT GRAN, PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT O AMB RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

EDICTE D'AMPLIACIÓ DE TERMINI