Projectes en tràmit

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

 

 1. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove
 2. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes
 3. Modificació del projecte executiu 48 habitatges al sector Mercat-Parc central de Les Roquetes
 4. Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm). 
 5. Aprovació inicial del projecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes, Act.16 del Pla director (Miquel Servet)
 6. Aprovació inicial del projecte implantació nova àrea de jocs infantils als jardins de Rafael Alberti.
 7. Aprovació inicial del projecte bàsic, executiu i estudi de seguretat i salut de la reforma interior parcial de l'Edifici de Can Puig (SEFED)
 8. Segona aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm)
 9. Aprovació incial del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un edifici de bar i lleure al picnic Vilanoveta.
 10. Aprovació inicial del projecte de reordenació i millora de l'accessibilitat del Parc Pompeu Fabra.
 11. Aprovació inicial del projecte de la instal·lació d'una font lúdica al Parc Pompeu Fabra de Les Roquetes.
 12. Aprovació inicial per a la reparació del camí d'accés i dels talussos i murs de pedra existents als flancs oest i sud del Castell de Ribes.
 13. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu fase 1 de l'adequació i consolidació arquitectònica del Castell de Ribes per a implantar el projecte museològic i museogràfic.

 

 
1. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/07/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

2. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 19/08/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

 
3. Modificació del Projecte executiu 48 habitatges al sector Mercat-Parc central de Les Roquetes

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 10/08/2017, INCLÒS (PERÍODE FINALITZAT)

Tornar índe

 

4. Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm) 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 27/11/2017, INCLÒS 

Tornar índex

 

5. Aprovació inicial delprojecte constructiu per a les obres de millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes, Act.16 del Pla director (Miquel Servet)

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 07/08/2018, INCLÒS 

Tornar índex

 
 

6. Aprovació inicial del projecte implantació nova àrea de jocs infantils als jardins de Rafael Alberti.

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 27/09/2018, INCLÒS 

Tornar índex

7. Aprovació inicial del projecte bàsic, executiu i estudi de seguretat i salut de la reforma interior parcial de l'Edifici de Can Puig (SEFED)

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS L'1 D'OCTUBRE DE 2018, INCLÒS

Tornar índex

8. Segona aprovació inicial del projecte de renovació de la xarxa d'aigua del sector de Mas d?En Serra (Puigsacalm). 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 19 D'OCTUBRE DE 2018, INCLÒS

Tornar índex

9Aprovació incial del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un edifici de bar i lleure al picnic Vilanoveta

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18 DE DESEMBRE DE 2018, INCLÒS

Tornar índex

10 Aprovació inicial del projecte de reordenació i millora accessibilitat del parc Pompeu Fabra. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/12/2018, INCLÒS 

Tornar índ

11 Aprovació inicial del projecte de la instal·lació d'una font lúdica al Parc Pompeu Fabra de Les Roquetes. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 27/12/2018, INCLÒS 

Tornar índex

 
12. Aprovació inicial del projecte per a la reparació del camí d'accés i dels talussos i murs de pedra existents als flancs oest i sud del Castell de Ribes.

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 11/12/2018, INCLÒS 

 

Tornar índex

13. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu fase 1 de l'adequació i consolidació arquitectònica del Castell de Ribes per a implantar el projecte museològic i museogràfic.

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 21/12/2018, INCLÒS 

Tornar índex