Verificació de documents amb CSV

El Codi Segur de Verificació (CSV) garanteix la integritat del document.

El CSV s'ha de tractar amb cura pel destinatari del document; la seva comunicació a terceres persones els permetria accedir al contingut del document així com, segons la notificació rebuda, realitzar determinats tràmits electrònics.

 
Verificación de documentos mediante CSV
Desde aquí puede verificar su documento con el código CSV correspondiente.
Introduzca el código CSV: