Adjudicació de parades

 

Data límit de presentació d'instàncies: 13/07/2015

 

ANUNCI

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en sessió del dia 26/05/2015 va aprovar el següent acord:

 

1.- Aprovar les bases que regiran el concurs per l'adjudicació de les parades lliures del mercat setmanal no sedentari de Ribes i Les Roquetes, pel sistema de sorteig.

2.- Convocar el procediment d'adjudicació.

3.- Publicar les bases al BOPB, als taulers d'anuncis municipals i a la web municipal.

4.- Obrir el termini de presentació de sol·licituds per l'adjudicació de les parades que  finalitzarà als 20  naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació al BOPB.

Les bases que regiran el concurs es poden consultar al taulell d'edictes i a la web municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

 

Les bases que regiran el concurs son les següents:

BASES PER A L'ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES.

 

1.- OBJECTE

És objecte d'aquestes bases la regulació del concurs per l'adjudicació de les autoritzacions administratives dels llocs de venda lliures dels mercats setmanals no sedentaris dels nuclis de Les Roquetes els dimecres, i de Ribes els divendres, pel procediment de sorteig.

Les característiques de cadascun dels llocs de venda a adjudicar s'especifiquen a l'Annex I.

 

2.-  SOL·LICITANT

Poden sol·licitar l'autorització municipal per exercir l'activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que no estiguin incloses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb l'administració previstos a l'article 49 de la Llei de contractes de les administracions publiques

 

3.- REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE L'AUTORITZACIÖ PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA.

Per a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de complir els següents requisits:

 

1. Quan es tracti de persona física, caldrà que tingui el DNI vigent.

 

2. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d'incloure l'activitat a prestar.

 

3. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a mes a mes, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa especifica vigent.

 

4. Estar donats d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d'estar exempts, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.

 

5. Estar donats d'alta al regim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.

 

6. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions especifiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

 

7. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, si s'escau, per a la venda d'aquells productes que ho requereixin.

 

8. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l'exercici de l'activitat comercial desenvolupada.

 

4.- ACREDITACIO DELS REQUISITS

L'interessat/ada haurà de presentar una declaració responsable en la que es manifesti:

 

 • El compliment dels requisits establerts a l'apartat 3 de les presents bases.
 • Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l'inici de l'activitat.
 • Mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització.
 • Donar autorització a l'Ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions en relació al compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social, o consulta telemàtica als registres i arxius d'altres administracions i entitat publiques.

 

Normes especifiques:

 

 • Els nacionals de tercers països hauran d'acreditar documentalment que disposen de l'autorització de residència i treball en presentar la declaració responsable.
 • La situació d'alta en l'IAE i al corrent del pagament de la corresponent tarifa, o en cas d'exempcio, l'alta en el cens d'obligats tributaris haurà de ser acreditada en presentar la declaració responsable, a opció de l'interessat, be per si mateix aportant la corresponent certificació, be aportant una autorització expressa perquè l'ajuntament pugui verificar el seu compliment.

 

5.- INICI DEL PROCEDIMENT DE SELECCIO

 

 1. El procediment s'iniciarà mitjançant resolució de l'Alcalde o be per acord de la Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldia, com a òrgan competent, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i s'exposarà en el tauler d'anuncis, i a la web municipal
 2. Les sol·licituds per a poder participar en el procediment hauran de presentar-se, dins el termini indicat en la convocatòria, al Registre General de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ( OAC), ubicat al c. Major, núm. 110 de Ribes, i a la Pl. de la Vinya d'En Petaca, a Les Roquetes,  tot indicant:

a) Nom i cognoms del peticionari, o raó social.

b) Numero del DNI / NIF/NIE o CIF en el cas de les persones jurídiques

c) Domicili.

d) Descripció i/o fotografies de les instal·lacions i dels articles de venda

i) En el cas de persones jurídiques a mes es farà constar:

- Referència a la documentació justificativa de la representació legal que ostenta la persona que signa la sol·licitud.

- Referència al nom, domicili, i DNI/CIF/NIE de l'empleat o soci de l'empresa que vagi a fer us de l'autorització per compte d'aquesta i relació entre ells.

 

g) Referència de la parada per a la que sol·licita autorització.

També podran presentar-se les sol·licituds en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 1. Amb la sol·licitud caldrà aportar una declaració responsable amb el contingut establert a l'apartat 4 de les presents bases.

 

 1. Les persones interessades podran presentar tantes instàncies de sol·licitud com parades n'hi  hagi ofertades, però en cap cas s'acceptarà canvi i/o permuta entre adjudicataris, ni canvi de producte a la venda, i/o d'altres circumstàncies referides a la parada, si no és amb autorització prèvia del Departament de Governació, o departament gestor dels mercats. El no compliment d'aquests criteris serà causa de revocació de la llicència.

 

6.- INSTRUCCIO DEL PROCEDIMENT

 

 1. Quan les sol·licituds no compleixin els requisits establerts en l'apartat anterior, l'Ajuntament requerirà a l'interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti el document o documents preceptius, amb l'advertiment que de no fer-ho, s'entendrà desistida la seva petició, i que aquesta s'arxivarà (art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú).
 2. Es publicarà al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, la relació provisional de sol·licituds admeses, i el dia i hora de la realització del sorteig.
 3. El sorteig es realitzarà en presència del tribunal convocat a tal efecte, format pel Cap i la administrativa del departament de Governació, i la Secretària de l'Ajuntament, o funcionaris en qui deleguin.
 4. Es realitzaran tants sorteigs com parades objectes d'oferta. La sistemàtica dels sorteigs serà la següent:

 

1.- Dins de cada sorteig, s'atorgarà un número a cadascuna de les sol·licituds admeses. El número del sorteig serà atorgat en funció de l'ordre d'entrada de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament.

2.- S'extrauran els números per confeccionar l'ordre de prelació en l'adjudicació de cada parada, oferint-se l'ocupació de la parada segons l'ordre obtingut, fins l'adjudicació definitiva de la parada.

3.- L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposarà al departament de Governació el plànol d'ubicació de les parades. En el moment del sorteig, s'adjudicarà tant el lloc de venda com la seva ubicació.

 

7.- ADJUDICACIÓ I ACCEPTACIÓ DELS LLOCS DE VENDA

 

1.- Les persones que resultin adjudicatàries hauran d'aportar, en un termini màxim de cinc dies hàbils, la següent documentació, llevat que l'hagin adjuntat a les sol·licituds:

 

a) Fotocopia confrontada del DNI / NIF/NIE o CIF en el cas de les persones jurídiques.

b) Fotocopia del número de compte corrent pel pagament de les taxes.

c) Fotocopia confrontada de l'acreditació de la formació en higiene alimentaria per aquelles activitats que ho requereixin.

d) Fotocopia confrontada de l'alta del regim d'autònoms o del regim de la Seguretat Social que els correspongui o últim rebut.

e) Fotocopia confrontada del document acreditatiu d'estar donat d'alta a l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

f) Fotocòpia confrontada de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent.

 

2.- L'adjudicatari haurà de satisfer les taxes que s'estableixin a l'Ordenança Fiscal núm. 15-G.

 

3.- Durant la vigència de les autoritzacions, l'Ajuntament comprovarà cada any que els seus titulars continuen complint els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca, com el pagament de la corresponent taxa i tributs municipals, estar al corrent de les seves obligacions i de cotitzacions a la Seguretat Social, l'Impost d'Activitats Econòmiques, i estar al corrent del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

 

8.- BORSA DE SOL·LICITUDS EN ESPERA

 

Es crearà una borsa d'espera general amb el conjunt de les sol·licituds que no hagin estat adjudicatàries de parades amb l'objectiu de poder proveir les vacants que es produeixen durant un termini de dos anys.

 

Les parades dels mercats setmanals no sedentaris de Sant Pere de Ribes que desprès del procediment públic que es tramiti per a la seva adjudicació quedin buides, així com les vacants que en resultin posteriorment, podran ser adjudicades o ofertades directament als sol·licitants segons llista d'espera general atenent inicialment amb producte innovador o del que no hi hagi oferta al mercat corresponent, i com a segon criteri, similar al que es venia a la parada lliure per adjudicar. Aquesta borsa d'espera tindrà una vigència màxima de dos anys.

 

9.- NORMES SUPLETÒRIES

 

En tot allò no previst en aquestes bases, serà d'aplicació l'Ordenança Municipal de venda ambulant de Sant Pere de Ribes i el Decret Legislatiu núm. 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, modificada per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i per la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.

 

DURADA DE LES AUTORITZACIONS

 

10.- Aquestes autoritzacions tindran una durada de quinze anys naturals en aplicació del Decret Legislatiu núm. 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, modificada per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

 

ANNEX I

 

NUCLI DE LES ROQUETES

 

Sector Alimentació

LLOC VENDA

METRES LINEALS

PRODUCTE

Parada núm. 12

4 metres

Fruita i verdura/Herboristeria/Vi, Oli, Cava*

            Sector General /Roba

LLOC VENDA

METRES LINEALS

PRODUCTE

Parada núm. 2

6 metres

Articles decoració

Parada núm. 12

4 metres

Artesania/ manufactures/minerals*

Parada núm. 14

4 metres

Merceria/ joguines*

Parada núm. 19

12 metres

Roba dona / accessoris plàstic*

Parada núm. 20

5 metres

Sabates/artesania*

Parada núm. 21

8 metres

Roba dona

Parada núm. 23

8 metres

Basar

Parada núm. 30

8 metres

Sabates / Roba home*

Parada núm. 32

8 metres

Roba talles grans

Parada núm. 34

8 metres

Roba dona /interior/nen*

Parada núm. 35

6 metres

Complements ètnics

Parada núm. 37bis

4 metres

Bijuteria i minerals

Parada núm. 39

8 metres

Plantes

 

NUCLI DE RIBES   

            Sector General/Roba

LLOC VENDA

METRES LINEALS

PRODUCTE

Parada núm.  2

6 metres

Roba d'home

Parada núm. 19

6 metres

Roba de nen

Parada núm. 23

3 metres

Bijuteria / cinturons / art. deco *

Parada núm. 27

8 metres

Drogueria i Perfumeria

Parada núm. 30

4 metres

Manufactures / bijuteria / artesania *

Parada núm. 37

4 metres

bijuteria / minerals / merceria*

(*) S'haurà de triar un dels dos o tres productes esmenats.

 

 

L'Alcalde en funcions,

 

 

 

 

Lluís Giralt i Vidal

Sant Pere de Ribes, 3 de juny de 2015