Ple municipal

El Ple, o sessió plenària de la Corporació, és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està compost per part del total de regidors i regidores de la Corporació, que ve donat per la llei d'acord amb el nombre d'habitants del municipi (en el cas de Sant Pere de Ribes, 21 membres). El presideix l'alcaldessa del municipi i les seves sessions són públiques.

La periodicitat de les sessions ordinàries és mensual i acostumen a celebrar-se el tercer dimarts de cada mes. Aquestes es duen a terme alternativament a la sala de plens de la Casa de la Vila (actualment, es fan a la sala polivalent de la masia Can Puig, fins la finalització de les obres que es porten a terme a la Casa Consistorial) i a la Sala de Plens de l'edifici institucional de Les Roquetes (ubicat a la plaça de la Vinya d'en Petaca).

A part de debatre i votar per a l'aprovació dels temes de l'ordre del dia, els membres de la Corporació poden formular precs, preguntes i presentar mocions en el Ple relatius a l'actuació o als propòsits d'actuació dels òrgans de govern de la Corporació.

També, anyalment, es convoca un Ple extraordinari que s'acostuma a celebrar dins l'últim trimestre de l'any, amb un únic punt de l'ordre del dia: "Debat sobre l'estat del municipi".

L'organització i funcionament del Ple es regeix pel Reglament Orgànic Municipal (ROM).