Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 

Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

13-05-2019 

S’OBRE LA CONVOCATÒRIA 2019 D’AJUTS MUNICIPALS AL FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE

Habitatge de Protecció Oficial a la Vinya d'en Petaca de Les Roquetes (arxiu).

Aquest dimarts 14 de maig comença el període per presentar les sol·licituds de la convocatòria de subvencions municipals per al pagament del lloguer d’habitatges a Sant Pere de Ribes. Aquests ajuts tenen dues línies d’actuació, ja que per una banda van destinades a la quota d’entrada o fiança, i per l’altra, al pagament del lloguer de mensualitats. La finalitat és facilitar l’accés i permanència a l’habitatge assequible i evitar la pèrdua d’habitatge habitual i l’exclusió residencial.

Les persones beneficiàries de les subvencions hauran de complir els requisits i les condicions recollides a les bases, i formular les declaracions responsables corresponents com ser major d'edat o trobar-se legalment emancipat i que els ingressos anuals nets de la unitat de convivència no superin, en funció dels membres que la componen, les quanties establertes: de 24.965,55 euros (si es tracta d’una única persona), 25.737,68 euros (2 membres), 26.844,68 euros (3 membres) i 27.739,50 euros (4 membres o més). També es demana que el lloguer de l'habitatge no sigui superior a 700 euros mensuals i que les persones titulars del contracte tinguin el lloguer a Sant Pere de Ribes, entre altres.

En el cas dels ajuts a l'entrada, es podrà demanar l’import equivalent a dues mensualitats de lloguer a pagar, per tal de facilitar la signatura dels nous contractes de lloguer signats a partir de l'1 de gener de 2019, amb un màxim de 1.400 euros. Si en el moment de la sol·licitud no s'ha formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran fins al 6 de desembre, com a màxim, per presentar el contracte signat i els justificants dels pagaments realitzats. Pel que fa a les subvencions per al pagament del lloguer de mensualitats 2019, es determina una aportació mensual per un import equivalent al 30% del lloguer i no superior als 210 euros/mes.

Les bases i els models normalitzats per a sol·licitar els ajuts estan a disposició de les persones interessades a les Oficines d’Atenció Ciutadana situades a la plaça de la Vinya d’en Petaca, núm. 1, de les Roquetes i a la plaça de la Vila, núm. 1, de Ribes i també es poden consultar al web. Les sol·licituds s’han de presentar a l’OAC del municipi i el termini acabarà al 15 de juliol.