Pressupost municipal 2024

PRESSUPOST 2024  AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

INGRESSOS

2024

DESPESES

2024

Cap. 1 – Impostos directes

14.536.244,26

Cap 1 – Personal

14.767.889,95

Cap. 2 – Impostos indirectes

2.368.882,54

Cap. 2 – Béns corrents i serveis

12.509.010,20

Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.

5.380.353,05

Cap. 3 – Desp. Financeres

57.300,00

Cap. 4 – Transf. corrents

10.631.527,95

Cap. 4 – Transferències Corrents

6.294.136,62

Cap. 5 – Ingressos patrimoni.

1.086.308,65

Cap. 5 – Fons contingència

50.000,00

Total ingressos corrents

34.003.316,45

Total despeses corrents

33.678.336,77

Cap. 6 – Alienació invers.

1.300.000,00

Cap. 6 – Inversions reals

1.486.979,68

Cap. 7 – Transf. capital

100.000,00

Cap. 7 – Transferències Capital

238.000,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 9 – Passius financers

0,00

Cap. 9 – Passius financers

0,00

Total ingressos de capital

1.412.020,00

Total despesa de capital

1.736.999,68

TOTAL INGRESSOS

35.415.336,45

TOTAL DESPESES

35.415.336,45