A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Habitatge

25/03/2021 14:56

L’Agència d’Habitatge de Catalunya ha iniciat el procediment d’adjudicació de 19 habitatges de protecció oficial (HPO) en règim de lloguer social, 16 d’ells al carrer Grallers i 3 més en d’altres indrets de les Roquetes. El procediment s’adreça a persones ja inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya que compleixin els requisits específics de la convocatòria.

Segons ha explicat l’alcaldessa, Abigail Garrido, “l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té un compromís ferm amb l’habitatge públic i, en conseqüència, amb l’habitatge assequible. En l’actualitat, moltes famílies del nostre municipi i, en general, del conjunt de Catalunya, pateixen moltes dificultats per accedir a un habitatge a un preu assumible. Els lloguers són pràcticament prohibitius i, davant d’això, hem d’oferir alternatives”.

La regidora d’Habitatge, Ana Herrera, ha recordat que, de cara a accedir a un habitatge d’HPO, “és imprescindible estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció de Catalunya. Per aquest motiu, els mesos de juny, juliol i agost de 2019 vam fer campanya recordant a les persones que hi estesin interessades la necessitat d’efectuar aquest tràmit previ”. La inscripció en aquest registre s’ha de fer a través de la web www.registresolicitants.cat.

Habitatges d’entre 60m2 i 80m2

La majoria dels pisos de la convocatòria tenen entre 60m2 i 80m2. Disposen de menjador, accés a terrassa, cuina, safareig, dos o tres dormitoris i un bany complet o dos.

L’arrendament s’atorgarà per un termini d’1 any, prorrogable anualment fins a un màxim de 7 anys, sempre i quan la persona adjudicatària compleixi amb les condicions establertes.

La renda del lloguer es quantificarà segons els ingressos de la unitat de convivència adjudicatària. Serà com a màxim de 246,62€ al mes (amb uns ingressos màxims per unitat de convivència de 11.951,59€ anuals).

Persones i col·lectius vulnerables amb 3 anys d’empadronament

A banda d’estar inscrites i admeses en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones que optin a aquesta convocatòria han de complir els següents requisits:

  • Residència: Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi de Sant Pere de Ribes, amb 3 anys d’antiguitat continuada, i que es mantingui durant tot el període fins a l’adjudicació definitiva.
  • Nacionalitat: Ser de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevol altra nacionalitat ostentin el permís de residència vigent.
  • Propietat: Els sol·licitants i membres de la unitat de convivència que opten a un d’aquests habitatges no poden ser titulars de ple domini o de dret real d’ús i gaudi sobre algun habitatge, llevat que se n’hagi perdut l’ús com a conseqüència d’una situació de separació matrimonial legal o de fet o estigui en uns dels supòsits contemplats a l’article 55 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
  • Edat: majoria d’edat del/de la sol·licitant.
  • Membres de la unitat de convivència: a tots els efectes es considera com a unitat de convivència el conjunt de persones que hagin d’ocupar l’habitatge al qual concursa el/la sol·licitant. Els membres d’una mateixa unitat de convivència només podran participar en l’adjudicació d’un habitatge.

La convocatòria vol donar resposta a persones i col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social. En aquest sentit, es reserven habitatges per a unitats de convivència amb menors a càrrec, persones menors de 35 o majors de 65 anys, amb un dels membres amb condició de mobilitat reduïda, monomarentals o monoparentals o, més enllà d’aquests col·lectius, amb ingressos inferiors als 5.538,40€ anuals.

El procediment d’adjudicació

Un cop publicada, aquesta setmana, la resolució d’inici del procediment, l’Agència d’Habitatge de Catalunya publicarà les llistes provisionals dels adjudicataris. A partir d’aquest moment, es disposarà de 10 dies per formular al·legacions.

Tot seguit, l’Agència d’Habitatge de Catalunya aprovarà la llista de persones amb dret a participar en el procediment d’adjudicació, un cop hagi resolt les al·legacions que s’hagin pogut presentar.

Amb la llista definitiva publicada, l’Ajuntament farà requeriments de documentació a les 19 unitats de convivència seleccionades en primera instància. Si alguna no complís els requisits, es faria un segon requeriment a 19 unitats més. Es disposarà de 15 dies per presentar la documentació acreditativa dels requisits exigits, que haurà de revisar l’Ajuntament.

Un cop es validi la documentació de les 19 unitats de convivència que compleixin els requisits, l’Ajuntament elaborarà i aprovarà la llista definitiva d’adjudicataris, convocant-los per a l’assignació d’habitatge i per a la signatura de contractes de lloguer.

Un parc amb 200 nous habitatges fins els 2023

El parc d’habitatge públic municipal s’ampliarà amb 200 nous habitatges de cara al 2023, incloent-hi els 19 pisos del procediment iniciat aquesta setmana. A banda, s’hi han d’afegir 184 habitatges més de 3 orígens diferents:

Conveni amb l’Institut Català del Sòl per construir 2 blocs d’edificis amb un total de 86 habitatges al Parc Central de les Roquetes, davant de l’escola Mediterrània.

Disposició, un cop rehabilitats, de 12 pisos d’un edifici adquirit per tempteig i retracta.

Augment del conveni ‘Fundació Privada SALAS per l’accessibilitat’ per a la construcció de dos blocs més amb un total de 86 habitatges que es destinaran a lloguer assequible tal de donar major cobertura a les polítiques adreçades a l’habitatge.