A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Via pública

02/08/2022 11:47

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va iniciar al mes de juny un pla de xoc per combatre la plaga de paneroles, especialment a l’àrea detectada de major incidència (una vintena de carrers). Aquestes tasques es continuen realitzant amb l’objectiu de combatre aquesta situació. El canvi climàtic i l’augment de les temperatures no ajuden a mantenir controlada la població d’aquests insectes, sinó més aviat afavoreixen les condicions perquè proliferin. 

Amb la contractació d’una empresa especialitzada en el control i exterminació de plagues, s’ha aprofitat per ampliar i millorar les condicions del servei i posar en marxa una sèrie de tractaments intensius de desinfecció complementaris de reforç a les accions habituals que ja es fan durant tot l’any. Aquests nous tractaments consisteixen en aixecar en un mateix dia totes les tapes del clavegueram de l’àrea d’actuació per aplicar el biocida d’ús professional (innocu per a les persones i els animals domèstics) destinat a eliminar aquests insectes i les nimfes.

L’operació, executada a l’àrea que comprèn principalment els carrers del voltant del Parc Salvador Espriu delimitats pel c. del Carç, Pg. de Circumval·lació, c. de la Sagrada Família i c. de Cristòfol Mestres, s’ha repetit durant aquest mesos d’estiu, sense deixar de fer, de manera paral·lela i complementària, la resta d’actuacions de prevenció que es porten a terme periòdicament i també les intervencions correctives que fem fruit de les incidències detectades o trameses a l’ajuntament.

És important que es comuniquin les incidències detectades i la presència de paneroles o altres plagues a l’ajuntament a través dels canals oficials habilitats, com són les OAC a través de la presentació d’una instància o telemàticament a la Seu electrònica. Totes les instàncies rebudes s’han atès i han tingut resposta i actuació.

També ara és el moment per part dels particulars de fer les accions de manteniment i sanejament del seus edificis, habitatges i locals, especialment en els trams de connexió dels immobles amb la xarxa de clavegueram, com els baixants en mal estat, arquetes dels jardins, foses sèptiques desconegudes, col·lectors, cambres d'aire de l'habitatge, etc. que poden ser els llocs on estiguin refugiades les paneroles.

Què es pot fer als habitatges i locals per evitar-les?

  • Segellar totes les escletxes i esquerdes.
  • Tenir bon manteniment de les canonades (que no perdin aigua).
  • Tenir en bon estat les connexions a la claveguera.
  • Controlar l'entrada de mercaderies.
  • No deixar aliments a l'abast (guardar-los en pots hermètics, especialment durant la nit), tapar bé les escombraries, etc. I en general tenir-ho tot net.