Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Serveis socials

06/10/2023 12:14

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes obre convocatòria d’ajuts econòmics per al transport públic interurbà adreçada a persones pensionistes i a persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, concretament per assumir la despesa del transport públic de bus interurbà T-10 a la línia Sitges - Sant Pere de Ribes – Vilanova. L’objectiu és facilitar l’accés a aquest transport i potenciar la integració i la mobilitat interurbana. Aquests ajuts es podran sol·licitar fins al 27 d’octubre de 2023.

Els requisits previs d’accés són:

a) Estar empadronat/da al municipi de Sant Pere de Ribes.

b) Tenir una discapacitat del 33% o més, acreditat mitjançant certificació o resolució de l’ens competent o disposar de la targeta acreditativa de la discapacitat  expedida per la Generalitat de Catalunya.

c)Ser perceptor/a de pensions del sistema públic.

d) Que els ingressos anuals de l’exercici 2022 no superin el IRSC vigent X 2 (1.229,3 €/m  x 14 pagues 17.210,2 € /any).

e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat bancària.

f) La persona sol·licitant ha d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

g) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat, o si es té, que aquestes siguin acreditades com a insuficients.

Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada al registre general de l’Ajuntament i podent fer-se a través de:

1. La Seu Electrònica municipal. Cal que la persona que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

2. Les Oficines d’Atenció Ciutadana, de manera presencial, demanant cita prèvia.

Es poden consultar els detalls a les bases de la convocatòria.

 

Transport adaptat

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també ha obert convocatòria d’ajuts econòmics municipals adreçada a les persones amb discapacitats i a les persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia per a cobrir despeses de transport adaptat. El termini per sol·licitar-los és fins al 25 d’octubre (inclòs).

El servei de transport adaptat es configura com un servei porta a porta que té com a finalitat facilitar el transport d’aquests col·lectius de població, a fi i efecte que puguin accedir als centres de dia que permetin garantir la seva integració en l'entorn.

L’ajut serà per a cobrir despeses de transport adaptat del període comprès entre l’1 de novembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023. Els ajuts es concediran d’acord amb el total de dies d’assistència i/o viatges fets efectivament i els ingressos econòmics de la persona beneficiària: ingressos mensuals iguals o inferiors a 1,5 IRSC (921,98 €/m  x 14 pagues 12.907,73 € /any) i 75% del cost efectiu del trajecte.

Els requisits previs d’accés són:

a) Estar empadronat/da al municipi de Sant Pere de Ribes.

b) Que els ingressos anuals de l’exercici 2022 no superin el IRSC vigent X 1,5 (921,98 €/m x 14 pagues 12.907,73 €/any).

c) Ser persona usuària del servei de Centre de dia, segons document justificatiu del Servei especialitzat, on ha de constar ser persona usuària del Centre de dia, la regularitat de l’assistència, i que si fa ús del servei de transport adaptat que ofereix el recurs (cal fer constar la data).

També podran ser beneficiàries les persones sol·licitants que no assisteixin a un Centre de Dia però assisteixin a un recurs que forma part de la Cartera de Serveis Socials sempre que per definició tingui l’objectiu de treballar la integració en l’entorn de les persones amb discapacitat, persones grans amb problemes de mobilitat i/o amb dependència i l’assistència al recurs no es faciliti a través de les rutes de transport que ofereix el Consell Comarcal. En aquest cas, la persona sol·licitant haurà de demanar un informe al seu referent de Serveis Socials.

d) La persona sol·licitant ha d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat, o si es té, que aquestes siguin acreditades com a insuficients.

La sol·licitud i tota la documentació requerida es poden presentar a través de:

  • La Seu Electrònica municipal adjuntant la documentació necessària. Cal que la persona que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.
  • Les Oficines d’Atenció Ciutadana de manera presencial. Es pot demanar cita prèvia.

Es poden consultar els detalls a les bases de la convocatòria.