A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

22/03/2020 18:26

Oficina de Gestió Tributària a Ribes.

En relació a les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’Organisme de Gestió Tributària informa sobre els següents punts:

 

Recaptació voluntària

  • Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.
  • Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.
  • Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament: estem preparant l’acord de la seva pròrroga (fins el 20 de maig o el 2 de juny de 2020 per al cas de les taxes i preus públics, segons quan finalitzés el seu període de pagament en voluntària; i fins el 2 de juny de 2020 per a l’impost de vehicles), sempre i quan no hagueu aprovat vosaltres, de forma expressa, una pròrroga diferent.
  • D’aquesta manera, demorarem el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitarem el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat.

 

Recaptació executiva

Tot i que en aquest moment, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis dels procediments tributaris ja no estan suspesos, atesa la situació excepcional que estem vivint, no estem dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.

 

Fraccionaments, ajornaments

El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb el següent detall:

  • Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020.
  • Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

 

Multes de trànsit

Donat que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, apartats 1 i 2 i, conseqüentment, no estem realitzant cap actuació.

 

Atenció als contribuents

L’atenció al contribuent, es continua prestant a través dels següents canals:

I en aquest moment estem gestionant amb l’operador telefònic la possibilitat d’obrir línies telefòniques per poder prestar també l’atenció al contribuent per aquesta via.

 

Padró de l’Impost sobre béns immobles (IBI).

El personal de l’Organisme està treballant en la preparació del padró d’aquest impost, i

estarà ultimat en els propers dies, de manera que es pugui iniciar el seu cobrament en les dates previstes, d’acord amb el calendari fiscal corresponent al vostre municipi, degudament aprovat, o bé en les dates que determineu, pel cas que vulgueu modificar aquest calendari.

 

Pagament de bestretes ordinàries i Ingrés i liquidació dels imports recaptats.

Tant el pagament de les bestretes ordinàries com els ingressos de les quantitats recaptades i la liquidació corresponent, es seguiran efectuant amb la mateixa periodicitat habitual.