A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

25/03/2020 09:21

L'oficina de Consum atèn les consultes a través del seu correu electrònic. 

Els serveis que ofereix l’oficina de Consum de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es mantenen actius a través del correu electrònic consum@santperederibes.cat per tal d’atendre consultes personalitzades i dubtes que puguin sorgir sobre els pagaments de quotes, rebuts i altres serveis contractats que es vegin modificats o cancel·lats per la crisi sanitària del covid-19. 

L’oficina de Consum recorda que si una empresa deixa de prestar un servei que es paga per quotes (mensual, trimestral, anual) a causa del tancament temporal de l’empresa per causa major, les persones usuàries tenen dret a reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes, en funció del temps que s’hagi estat sense servei per causa del tancament, o bé poden acceptar altres compensacions com serveis addicionals (monitor personal, ampliació d’horari, etc.) o descomptes. Es considera que existeix força major quan la prestació d’un servei contractat resulta impossible per una circumstància aliena a la voluntat de l’empresa, sobrevinguda i imprevisible o inevitable.

En el cas que el servei no es pogués reprendre un cop passat el període de suspensió, la persona que l’ha contractat pot reclamar el total dels imports que hagi pagat. Si la aturada del servei no és per causa de força major també es podria reclamar compensacions pels danys i perjudicis que es puguin justificar i demostrar. 

Per a més informació sobre els drets de les persones consumidores podeu contactar amb l’oficina de Consum de l’Ajuntament i consultar el lloc web de l’Agència Catalana del Consum, on trobareu també recomanacions generals i informacions sobre mesures extraordinàries de suport a les famílies i les empreses.