L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, compleix la Llei 34/ 2002 , d’ 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes és el propietari del lloc web:www.santperederibes.cat, amb tots els seus subdominis i àlies, i s’encarrega de gestionar-lo )

Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
Adreça: Pl. de la Vila, 1. 08810 Sant Pere de Ribes. – España.
Contacte:(ajuntament@santperederibes.cat)
Telèfon: +93 896 73 00
Fax: + 93 896 73 01
CIF: P0823100C

Amb aquestes pàgines, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes pretén fomentar l’accés dels ciutadans a la informació relativa a les iniciatives, els serveis i les polítiques de l’Ajuntament de manera actualitzada, rigorosa i veraç, esmenant els errors que es puguin detectar.

No obstant això, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

  • consisteix en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets;
  • no ofereix necessàriament informació completa o exacta;
  • conté enllaços a pàgines externes sobre les quals els serveis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no tenen cap control i respecte de les quals refusen tota responsabilitat;
  • no ofereix assessorament professional o jurídic (si voleu fer una consulta d’aquest tipus, us heu de dirigir sempre a un professional degudament qualificat).

La informació pública i documents exposats són de caràcter informatiu i no legal.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no assumeix cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d’aquestes pàgines o d’aquelles altres externes o que siguin reenviades.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Avís de Copyright

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

En cas de voler reproduir algun dels continguts mencionats anteriorment, es necessitarà una autorització prèvia per escrit expedida per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Galetes (“Cookies”)

Podeu consultar la nostra política de cookies.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.