Política de privacitat

DADES

Continguts

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes proporciona continguts a través d’aquesta pàgina web o les diferents aplicacions mòbils que tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l’ús que d’aquests pugui fer-se i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari o usuària.

L’accés al present lloc web és sota responsabilitat exclusiva de l’usuari. Els riscos derivats de la utilització del present lloc web per part de l’usuari seran assumits per aquest. L’Ajuntament no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin ocasionar per l’ús d’enllaços, directoris i eines de recerca, que permeten accedir a llocs web o aplicacions mòbils pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de les persones usuàries.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no es fa responsable de les informacions i opinions que s’emetin a través del lloc Web, ni de qualsevol altre lloc al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços (links).

Condicions d’ús i funcionament del lloc Web

Qui utilitzi aquesta pàgina Web te la condició d’usuari (en endavant l’Usuari) i això implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc Web de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES pot ser visitat lliurement pels usuaris, excepte les àrees reservades en què es demana clau d’identificació i contrasenya o signatura electrònica.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, s’ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers.

Exempció de responsabilitat per l’ús o funcionament d’aquest lloc Web

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina Web és de l’Usuari.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat contingudes en aquest lloc Web i de les opinions que hi expressin els usuaris.

L’Usuari és el responsable únic i exclusiu de les seves claus d’identificació i contrasenya o signatura electrònica per accedir als serveis i continguts d’aquest lloc Web.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació i contrasenyes o signatura electrònica d’accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús que en facin els Usuaris, de la pèrdua o l’oblit, ni de l’ús indegut per tercers no autoritzats.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast perquè aquesta prestació sigui satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar de la falta de disponibilitat del lloc Web. En tot cas durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

DRETS DE LA PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc Web (textos, dissenys, gràfics, imatges …) són de titularitat de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES , el qual es reserva tots els drets, i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Seran igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

S’autoritza l’ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament l’ús o la reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES .

No s’autoritza en cap cas:

• La presentació d’una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertanyi a l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES , per mitjà de “framing”.

• La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES , mitjançant “in line linking”.

• L’extracció d’elements del lloc Web causant perjudici a l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES , d’acord amb les disposicions vigents.

Les marques o els signes distintius, logotips i, en general, els símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc Web de l’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES són propietat d’aquest Ajuntament i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Per a més informació en relació a la política de privacitat relacionades amb el web www.santperederibes.cat us remetem a https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/sobre-la-seu/proteccio-de-dades

Per a exercir qualsevol d’aquests drets podeu remetre un escrit a l’Ajuntament de SANT PERE DE RIBES a la següent adreça: Pl. de la Vila, 1. 08810 Sant Pere de Ribes. – Comarca del Garraf – Espanya o per correu electrònic a (ajuntament@santperederibes.cat)

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES internament compleix les mesures de seguretat de protecció de Dades de Caràcter Personal que estableix la legislació vigent, i ha adoptat les mesures raonablement exigibles d’acord amb els coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades, ja sia d’acció humana o del medi físic, per evitar-ne pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’apropiació indeguda.

SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d’aquest lloc Web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens vulgueu fer, que ens podeu fer arribar través de l’adreça de correu (ajuntament@santperederibes.cat), o directament a través del formulari de contacte del web www.santperederibes.cat