Web Content Display Web Content Display

Sol·licitud d’accés amb vehicle de motor a alguna de les zones de vianants de Sant Pere de Ribes.

Àmbit:

Mobilitat

Qui el pot demanar:

Titulars, llogaters i/o usuaris d’una plaça d’aparcament dins de la àrea de vianants.
- Disposaran d’autorització per poder accedir a les àrees de vianants sense limitació d’horari ni temps d’estada sempre que la permanència del vehicle a la àrea es realitzi dins de l’aparcament privat.
- Es podran registrar com a màxim dues matrícules per plaça d’aparcament i, en cas de no ser la titular del vehicle caldrà adjuntar l’autorització de la persona propietària.

Permisos temporals per obres amb llicència d’ocupació de via pública.
- Hauran de justificar la llicència d’ocupació de via pública i la necessitat de pas pels accessos amb control fotogràfic.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

Cal aportar la següent documentació:

- Sol·licitud accés restringit a les illes o zones de vianants de Sant Pere de Ribes
- DNI, NIE o passaport vigent de la persona sol·licitant.
- DNI, NIE o passaport vigent de la persona titular de la plaça d’aparcament, si és diferent a la persona sol·licitant.
- Permís de circulació de cadascun dels vehicles, i, en cas de no ser la titular del vehicle, caldrà adjuntar l’autorització de la persona propietària.

Documents acreditatiu de la disposició sobre la plaça d’aparcament:
- Escriptura de propietat, o rebut de l’IBI, o contracte de lloguer.
- Si no n’és titular, ni del contracte ni de l’escriptura, declaració jurada del propietari de la plaça d’aparcament conforme la pesta a la persona interessada, amb el nombre de places corresponents.

Termini de resolució:

Amb la presentació de la sol·licitud es considerarà com autoritzat, sempre i quan es reuneixin i acreditin els requisits. Només es donarà resposta a les peticions denegades, en un termini màxim de 10 dies