Ajuts municipals per a la millora d'accessibilitat 2022-2023

Àmbit:

Habitatge

Qui el pot demanar:

Poden ser beneficiaris de les subvencions:

a) Les persones físiques que actuï en el seu propi nom i interès, les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis de tipologia residencial col•lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, havent de comparèixer, en tot cas, totes les persones interessades sota una sola representació. També ho seran les persones propietàries d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

b) Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives, que acreditin dita condició mitjançant contracte vigent amb la propietat, que els atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.

c) Per a poder ser beneficiari/a de qualsevol dels ajuts atorgats per les presents bases reguladores, caldrà estar al corrent de les obligacions tributàries en el sentit de l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Des del dia següent de la publicació de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Termini de la sol·licitud:

Fins al 6 d’octubre de 2023, inclòs

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Sense cost

Documentació a aportar:

1. Instància adreçada a l’alcalde/ssa, sol·licitant i justificant, la subvenció i omplint les dades generals i particulars de l’entitat o persona física sol·licitant (MODEL 1).

2. Declaració conforme es compleixen els requisits exigits i s’està al corrent del compliment de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social o bé que n’està exempta (MODEL 2).

3. Projecte o memòria valorada de les obres executades, que hauran de contenir, entre d’altres coses, el pressupost d’execució material signat i acceptat pel constructor de l’obra, així com l’alta en l’IAE (model 036) del constructor. Aquesta documentació no serà necessària si el sol·licitant ha presentat la corresponent llicència o comunicació d’obra i aquella documentació ja consta en aquell expedient. En aquest cas, haurà de fer referència al número d’expedient i/o registre d’entrada a la Corporació.

4. Declaració responsable de deducció o no de l’import corresponent a l’IVA que grava l’import de l’actuació a subvencionar, per la via compensar-lo amb l’IVA que, en el seu cas, es repercuteixi per raó del desenvolupament de les seves activitats (MODEL 3).

5. Declaració responsable que les obres s’ajusten a l’ajut sol·licitat, de conformitat amb el projecte aprovat i la llicència atorgada (MODEL 4).

6. En el cas d’intervencions en habitatges unifamiliars, caldrà aportar l’acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
- Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.
- En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.
- Certificats d’ingressos per prestacions: atur, pensions no contributives,...
En el cas que la persona sol·licitant i/o persones que conviuen a la unitat prestin, mitjançant el formulari d’autorització corresponent, el seu consentiment per a la comprovació de les seves dades al servei de Via Oberta i hagin presentat la declaració de la Renda durant el període anterior, no caldrà l’acreditació de la mateixa i sí l’autorització (formulari corresponent) per a la consulta al servei Via Oberta.
Per a les persones que no puguin acreditar els seus ingressos, hauran de prestar declaració jurada marcant la casella corresponent al formulari de sol·licitud.
7. Certificat d’empadronament o volant de convivència, que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i dels membres del nucli de convivència.
8. Factures, rebuts o qualsevol altre documentació que justifiquin el 100% del cost de l’activitat:
a. En els casos de factures, és obligatori adjuntar el rebut conforme s’ha fet el pagament, el tiquet de caixa o el justificant de transferència bancària. Només es podrà dispensar d’adjuntar rebut, tiquet de caixa o justificant de transferència bancària quan la factura porti un segell de Cobrat o Pagat que porti incorporades les dades de l’emissor de la factura.
b. Han de correspondre a l’activitat subvencionada.
c. Han de portar les dades i el NIF de l’empresa o grup/persona sol·licitant.
d. Han de ser vàlides en el tràfic jurídic mercantil. e. No poden estar trencades, tatxades o ratllades.
f. Han d’estar emeses durant l’any 2021 i/o 2022 i, com a màxim, fins el 5/10/2022
9. Fotografies de les actuacions subvencionables realitzades.

Vies de reclamació:

Veure bases

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí