Web Content Display Web Content Display

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud per demanar els Ajuts econòmics que l’ajuntament concedeix per a cobrir les despeses de transport adaptat del període comprès entre el dia 1 de novembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023 per a persones amb discapacitats i per a persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia. Els ajuts es concediran d’acord amb el total de dies d’assistència i/o viatges fets efectivament i els ingressos econòmics de la persona beneficiària. Ingressos mensuals iguals o inferiors a 1,5 IRSC (921,98 €/m x 14 pagues 12.907,73 € /any) 75% del cost efectiu del trajecte En aquells expedients de Serveis Socials que, previ informe tècnic, es justifiqui la necessitat de la subvenció per prevenir possibles situacions d’alt risc es podrà atorgar el 100 % del cost efectiu de l’ajut.

Àmbit:

Gent gran

Qui el pot demanar:

Aquests ajuts s’adrecen a persones amb discapacitats i a persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència que assisteixen a centres de dia o a un recurs que forma part de la Cartera de Serveis Socials sempre que l’assistència al recurs no es faciliti a través de les rutes de transport que ofereix el Consell Comarcal.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

S’estableix el termini de formalització de les sol·licituds i justificacions de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l’ aprovació definitiva de las bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Requisits previs:

La persona beneficiària de l’ajut ha d’estar empadronada al municipi de Sant Pere de Ribes. Ser persona usuària del servei de Centre de dia, segons document justificatiu del Servei especialitzat, a on ha de constar ser persona usuària del Centre de dia, la regularitat de l’assistència, i que sí fa ús del Servei de transport adaptat que ofereix el recurs (cal fer constar la data). Reunir els requisits establerts a les bases de la convocatòria i que els ingressos anuals de l’any anterior de la persona beneficiària no poden superin el IRSC vigent X 1,5 (921,98 €/m x 14 pagues 12.907,73 € /any).

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:


* Certificat d'assitència emès pel Centre
En cas de presentació en paper, la present sol·licitud
* En el cas de no estar obligat a fer declaració de renda, es podrà reclamar:
    • El certificat d'imputacions emès per l'Agència Tributària (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ayuda/consultas-informaticas/certificados-tributarios-ayuda-tecnica/solicitud-certificado-tributario-irpf.html) i/o el corresponent certificat de les pensions i/o ajuts exempts de tributació.
    • Altra documentació que es consideri (veure bases)
* En el cas de no haver autoritzat la Via Oberta, caldrà aportar:
    • Declaració de renda exercici 2022.
    • Altres ingressos (pensions, atur,...)
    • Altra documentació que es consideri (veure bases)

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

(veure bases de la convocatòria)

Vies de reclamació:

(veure bases de la convocatòria)

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí