Web Content Display Web Content Display

Ajuts a l’escolarització i menjador de les llars d’infants municipals

Àmbit:

Centres educatius

Qui el pot demanar:

Famílies amb infants matriculats a les llars d’infants municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

Cada any s’aprovarà la convocatòria ordinària on s’establirà el període en el que es podran presentar les sol·licituds. Se n’obrirà una d’extraordinària a partir de la finalització de l’ordinària pels infants que s’hagin incorporat a les llars d’infants per matrícula viva o per a tots aquells derivats per Serveis Socials i/o Diversitat i Ciutadania, inclosos aquells infants amb el reconeixement de protecció temporal per a persones desplaçades i/o amb la sol·licitud de protecció internacional admesa a tràmit i/o amb protecció subsidiària que no l’hagin pogut demanar en el període ordinari.

Termini de la sol·licitud:

Període ordinari: des de l’endemà de la publicació al BOPB fins el 15 de setembre de 2023.
Període extraordinari: a partir del 16 de setembre de 2023 i es podrà allargar fins a final del curs escolar, d’acord amb el que es preveu en les Bases, i que es resoldran d’acord amb les possibilitats del Servei.

Requisits previs:

1. Estar matriculat en alguna de les llars d’infants municipals de Sant Pere de Ribes.
2. No haver rebut altres ajuts ni beques que per aquests conceptes que es puguin plantejar des de diverses administracions.
3. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
4. Que compleixen els punts 2 i 3 de l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Haver presentat la Declaració de Renda si s’està obligat. Per a aquelles famílies en les que algun membre no hagi presentat la Declaració de Renda i està obligat a presentar-la, es desestimarà la seva sol·licitud.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

En tots els casos:

     - Formulari de sol·licitud.
     - DNI o NIE de la persona sol·licitant.
     - Certificat electrònic de la inscripció de naixement o fotocòpia del llibre de família.
     - Matrícula de l’alumne.
     - Justificant de convivència.
     - Còpia de les Declaracions de Renda de l’any anterior dels progenitors de l’infant o certificats d’ingressos. (En el període de valoració de les sol·licituds en       convocatòria ordinària, durant el primer trimestre, la Declaració de Renda de l’any anterior no està disponible per a ésser consultada per Via Oberta, per aquest       motiu es demana que s’aporti una còpia. Els progenitors de l’infant poden autoritzar a l’Ajuntament a consultar a Via Oberta).
     - Declaració responsable i autorització del progenitor no sol·licitant de la subvenció per consultar Via Oberta.

Si la persona sol·licitant compleix alguna de les condicions següents, ha de presentar la documentació que s’especifica, si s’escau:

Si s’ha assenyalat alguna condició especial:

    - Infant amb dictamen de Necessitats Educatives Específiques: dictamen emès per l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) del departament       d’Educació de la Generalitat.
    - Discapacitat del 33% o superior de mare, pare, germà o de l’infant escolaritzat a la llar d’infants: certificat de l’ICASS o carnet acreditatiu
    - Germans bessons o segon germà, ambdós escolaritzats en alguna de les llars d’infants municipals: matrícula dels infants
    - Família nombrosa i les seves equiparacions segons l’article 2 de la Llei 40/2003 del 19 de novembre de 2003: carnet acreditatiu
    - Sol·licitants de beca que hagin estat declarats víctimes de violència masclista: acreditació segons la normativa vigent

La persona sol·licitant pot autoritzar a l’Ajuntament a consultar a Via Oberta, a fi de verificar tot allò declarat en la sol·licitud, que pugui comprovar l’adequat compliment de les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció/ajuda sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació.

Impresos del tràmit:

Formulari sol.licitud Ajuts llars d'infants curs 2023-2024
Autorització progenitor Ajuts llars d'infants, curs 2023-2024

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí.