Web Content Display Web Content Display


Comunicació que es fa a l'ajuntament per a realitzar qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre que es facin en finques no catalogades ni destinades al desenvolupament d'una activitat o en solars inedificats.

No inclou obres i usos que segons la legislació urbanística només es puguin establir amb caràcter provisional, ni aquelles que afectin l’àmbit de protecció d'edificacions incloses al Catàleg d'edificis historicoartístics.

Casos en què s’ha de tramitar la comunicació assabentat d’obra:

• Obres que no requereixen projecte, excepte si es tracta d’edificacions o entorns protegits, o sòl no urbanitzable.
Instal·lació de panells solars fotovoltaics en sòl urbà quan les instal·lacions no superin el metre d’alçada des de la coberta plana o, en cas de coberta inclinada, quan els captadors o els panells s’hi ubiquin adossats en paral·lel (en aquest cas hi ha una instància de comunicació assabentat d’obra específica per a instal·lacions fotovoltaiques).
• Obres pel canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
• Construcció o instal·lació de murs i tanques en sòl urbà.
• Obres no incloses en el llistat d’obres majors o menors que se situïn en sòl no urbanitzable, estiguin emparades en un projecte d’actuació específica i no requereixen projecte.
• Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les infraestructures de les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d’aigua, d’energia elèctrica i de gas, de sanejament d’aigües residuals, d’enllumenat públic i de telecomunicacions.


Àmbit:

Urbanisme, activitats i medi ambient

Qui el pot demanar:

Persones físiques majors d’edat amb DNI o permís de residència legal, i persones jurídiques

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any

Termini de la sol·licitud:

Sense termini

Preu:

El tipus de gravamen serà del 4% de l’import del pressupost (amb un 50% de bonificació), segons estableix l’article 8è de l’ordenança fiscal núm. 4 - Impost sobre construccions, instal•lacions i obres

Mitjans de pagament:


La liquidació s’enviarà a l’adreça de correu electrònica facilitada en la sol•licitud i es podrà abonar:

• Presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana en efectiu o amb targeta de dèbit/crèdit

• Mitjançant el codi de barres a les entitats bancàries que es detallen a la mateixa liquidació

Documentació a aportar:


• Segons l’apartat 4.3 de la ITC-BT-40, requeriran Memòria Tècnica de Disseny totes les instal·lacions amb una potència inferior a 10 kW. Si la potència és superior a 10 kW, les instal·lacions precisaran de projecte.

• Memòria tècnica de la instal·lació, inclosos els corresponents plànols acotats, amb plantes de situació i distribució detallada dels panells en la coberta i detalls constructius de la secció, i justificació de la integració estètica de la instal·lació en la coberta de l’edifici d’acord amb apartat (1).

Normativa:

1.- Text Refós de la Llei d’Urbanisme

Els articles 9 bis i 187.1.o del Text Refós de la Llei d’Urbanisme consideren admissibles, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic, i subjectes al règim de comunicació prèvia, les obres d’implantació d’instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant panells fotovoltaics sobre la coberta de les edificacions, només quan les instal·lacions no superin el metre d'alçada des de la coberta plana, o en cas de coberta inclinada, només quan els captadors o els panells s'hi ubiquin adossats en paral·lel.

2.- Normativa urbanística del Pla General del municipi

Art. 36 - Adequació de les obres al medi on se situïn ( NC )
1. Amb caràcter general i molt especialment quan es tracti d’actuacions en sòl no urbanitzable i en les zones que són objecte d’especial protecció per raons paisatgístiques, ecològiques o agrícoles, o que formin part del patrimoni històrico-artístic, l’Ajuntament podrà denegar en aplicació de l’article 107 de la L.U.R., la llicència a aquelles obres i construccions que per llur forma, composició, opulència o ús inadequat dels materials en la seva tècnica o adaptació al medi poguessin desmerèixer l’ambient on se situïn.

2. En els barris, ambients o façanes que són objecte de protecció pel seu interès històrico-artístic, els edificis que s’hi vulguin dur a terme s’adequaran a l’ambient existent
3. Queden prohibides les construccions d’edificis, elements arquitectònics o infraestructures que per la seva opulència, o estil, poguessin desdir els edificis o l’ambient propi del lloc.
Art. 94 - Elements permesos per sobre de l’alçada reguladora màxima de l’edificació

( NB ) 3. Elements de les instal·lacions i serveis comuns de l’edifici: caixes d’escala i de l’ascensor, conductes de ventilació, xemeneies, claraboies, antenes de telecomunicacions integrades amb les edificacions permeses en la coberta i amb un control acurat, elements vinculants a la bugaderia, dipòsits d’aigua, aparells d’aprofitament de l’energia solar, de refrigeració, i altres elements tècnics que hagin de situar-se per sobre de l’alçada reguladora.

Les dimensions d’aquests elements es justificaran d’acord amb les exigències tècniques que han de complir en l’edifici i dels sistemes d’instal·lació, però els seus volums i la posició hauran de ser previstos en el projecte d’obres com a composició arquitectònica conjunta i en relació amb la de tot l’edifici.

Aplicació derivada de la normativa en el disseny de les instal·lacions (1):
• Adossament en paral·lel dels panells en cobertes inclinades
• No superació del metre d’alçada en cobertes planes
• No superació de l’alçada del carener
• Alineació dels panells amb l’horitzontal
• Compacitat de la instal·lació de les plaques

Termini de resolució:


Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Altra informació d’interès:


Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en l'article 22 de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa. Sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.

El termini per a l'execució de les obres és el que s'indiqui a la comunicació. En el cas de no determinar termini d'execució, amb caràcter general s'estableix un termini d'inici de 3 mesos i de 6 mesos per a l'acabament, ambdues dates a comptar des de la presentació de la comunicació.

Les obres no poden iniciar-se fins que s'efectuï el pagament de la taxa.

El justificant de pagament de la liquidació acredita, davant d'una inspecció, de l'obtenció d'autorització municipal per fer les obres.

Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

Per poder executar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir incidència en la circulació, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Local i obtenir la seva autorització.