Web Content Display Web Content Display

Aquest tràmit permet sol·licitar l’exempció o bonificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.

Àmbit:

Hisenda, impostos, taxes i preus públics

Qui el pot demanar:

El subjecte passiu de la taxa.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Termini de la sol·licitud:

Des de l’1 de gener fins al 30 de juny

Requisits previs:

1. Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats al municipi de Sant Pere de Ribes.
2. Que no disposin de més béns patrimonials a excepció a excepció de l’habitatge que s’utilitzi com a domicili familiar.
3. El sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa a més d’ocupar l’habitatge de forma habitual.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

- Justificació dels ingressos de totes les persones que conviuen en l’habitatge.
- Certificat de la Seguretat Social sobre la quantia de la pensió anual dels membres de la unitat familiar. En el cas de no ser perceptor de cap pensió, subsidi o ajuda, caldrà aportar certificació acreditativa d'aquest extrem expedida per la Seguretat Social.
- Les treballadores i els treballadors en situació d'atur: certificat acreditatiu emès per l'oficina de Treball (SEPE i/o SOC).
- Es podran eximir de presentar la documentació referida als apartats anteriors, aquelles persones que autoritzin a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a realitzar les consultes a l’Administració corresponent (autorització signada i fotocòpia DNI).