Web Content Display Web Content Display

Presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

De conformitat amb el que estableix l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats a l'àmbit estatal.

Àmbit:

L'Àmbit o Servei que iniciï el procediment

Qui el pot demanar:

Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei de l'Ajuntament.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any

Termini de la sol·licitud:

El que defineixi el tècnic municipal que hagi fet la petició d'oferta

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

- Declaració responsable
- Pressupost

Impresos del tràmit:

Declaració responsable contracte menor

Normativa:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LLCSP)

Termini de resolució:

Si el procediment no ho regula expressament, el termini de resolució s'estableix en 1 mes i sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l'esmentat termini.

Silenci administratiu:

Desestimatori.

L'adjudicatari del contracte menor serà notificat automàticament quan l'expedient estigui aprovat. Per tant, tota la resta d'empreses que han presentat oferta però no han sigut notificades, és que no han sortit adjudicatàries.