Web Content Display Web Content Display

Modificar dades personals per les persones empadronades al municipi.

Àmbit:

Padró habitants

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona major d’edat o menors d’edat en condició d’emancipada empadronats al municipi.

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada que estigui empadronada al municipi.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:


Documents identificatius de les persones on consten les noves dades:
- DNI, NIE i passaport vigents, o document d’identitat del país d’origen.
- Menors fins a 13 anys: llibre de família o certificat de naixement.
- Menors a partir de 14 anys: mateixa documentació què els adults.

Impresos del tràmit:

Autorització a tercer per a tràmits del padró habitants

Termini de resolució:

La tramitació dependrà de la recepció correcta de tota la documentació requerida. En el cas de no respondre els requeriments, en els 30 dies següents, es desestimarà la sol·licitud i es tancarà l’expedient.