Web Content Display Web Content Display

Subvencions municipals per a instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica i tèrmica i instal·lacions de biomassa 2023

Àmbit:

URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Qui el pot demanar:

Es consideren beneficiàries les persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, associacions i entitats municipals, comunitats de propietaris dels béns immobles o llogaters que compleixin els criteris detallats en aquest document i que, tant en el cas de l’energia solar fotovoltaica o solar tèrmica o biomassa, disposin dels documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Des del dia següent de la publicació de les Bases reguladores d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Termini de la sol·licitud:

Fins al 31 de juliol de 2023.

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:


• Instància adreçada a l’alcaldessa sol·licitant la subvenció i omplint les dades generals i particulars de l’entitat o persona física sol·licitant (Cal fer servir el model d’Instància específica de sol·licitud de subvencions per a instal·lacions d’autoconsum).

• Declaració responsable del compliment de les condicions de persona beneficiària. (MODEL 1)

• Autorització a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a comprovar si l’interessat està o no al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i/o de les obligacions amb la Seguretat Social. (MODEL 2)

• Declaració responsable de deducció o no de l’import corresponent a l’IVA que grava l’import de l’actuació a subvencionar, per la via de compensació amb l’IVA que, en el seu cas, es repercuteixi per raó del desenvolupament de les seves activitats. (MODEL 3)

• Declaració responsable que les obres s'ajusten a l'ajut sol·licitat (MODEL 4)

• Memòria tècnica de la instal·lació per duplicat, signat pel tècnic i el promotor, acompanyat de l'estudi de seguretat i salut per a aquelles obres que ho requereixin. Haurà d’incorporar el pressupost desglossat i plànols i seccions de la implantació concreta de la instal·lació en la coberta de l'edifici, entre altres. La memòria tècnica també haurà de justificar la integració amb l'entorn, és a dir, caldrà evitar les vistes des de l'espai públic, minimitzar l'impacte i estudiar la integració estètica en la composició i volumetria de l'edifici. En cas de coberta plana, caldrà separar-se del perímetre de la façana, i en cas de coberta inclinada, ajustar-se a la seva inclinació, no superar els careners de la coberta ni ultrapassar els seus plans intersecats.

• Permís municipal mitjançant el comunicat d'obra, o, en cas d'edifici protegit o sòl rústic, la llicència d'obres corresponent d’acord amb l’ANNEX 1 de les bases.

• Sol·licitud de comunicació i ús del sòl i de les instal·lacions en l'àmbit privat.

• Pressupost de la instal·lació.

• Fotocòpia de l'alta en el cens de l'IAE i/o comunicació de les dades del constructor.

• Liquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com de la taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, si escau.

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí