Tràmits per temes

 

OAC

TEL

WEB

PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS (PMH)

     
alta PMH  
canvi domicili  

sol·licitud justificant PMH

sol·licitud certificat PMH    
modificació dades personals PMH  
renovació empadronament població estrangera no comunitària    

confirmació residència per a població estrangera comunitària o assimilada i població estrangera amb residència permanent

 

 

baixa d'ofici

 

 

baixa per trasllat a l'estranger

 

 

LA FAMILIA

 

 

 

inscripció al registre d'unions civils

 

 

sol·licitud de casament civil a sala de l'Ajuntament

 

 

L'AJUNTAMENT

 

 

 

demandes adreçades a l'ajuntament (instància)

 

informació sobre tràmits

 

informació sobre el municipi

registre de documents

 

consulta i reclamació cens electoral

 

 

informes i/o certificats

 

 

còpies de plànols

 

 

fotocòpies documents

 

 

informació arxiu municipal

 

petició informació matèria de consum

 

petició d'informació matèria mediació

 

petició visita càrrecs electes

petició visites tècnics municipals

cens d'animals domèstics

 

 

llicència per a la tinença de gossos perillosos

 

 

renovació llicència per a la tinença de gossos perillosos

 

 

us de sales i espais municipals

 

 

queixes, suggeriments o incidències

petició targetes d'armes A i B

 

 

AJUDES I PRESTACIONS

 

 

 

exempció/bonificació taxa escombraries

 

 

sol·licitud de beques i ajuts escolars

 

 

sol·licitud carnet de pensionista

 

 

sol·licitud ajut de transport per a pensionistes

 

 

targeta aparcament per a persones amb disminució

 

 

reserva aparcament per a persones amb disminució

 

 

bonificació preu llar d'infants

 

 

EL CARRER

 

 

 

petició ocupació espai públic per espectacles o activitats

 

 

certificació de numeració i denominació carrer

 

 

autorització ús comú especial de la via publica: tall de carrer

 

 

autorització ús comú especial de la via publica: mudança

 

 

autorització ús comú especial de la via publica: reserva estacionament

 

 

autorització espai per xurreries

 

 

autorització ús comú especial de la via publica: rodatge cinematogràfic

 

 

petició recollida de mobles i trastos vells al carrer

autorització espai per taules i cadires

 

 

autorització espai mercaderies i expositors

 

 

llicència de gual

 

 

baixa o modificació de gual

 

 

LA CASA

 

 

 

llicència de parcel·lació

 

 

llicència de divisió propietat horitzontal

 

 

certificats urbanístics

 

 

certificat antiguitat i legalitat

 

 

qualificació urbanística

 

 

certitificat de comptatibilitat urbanística

 

 

llicència ocupació pública amb sac de runa o contenidor

 

 

llicència d'enderroc total o parcial

 

 

llicència d'instal·lació grua torre

 

 

llicència d'obra menor

 

 

llicència d'obra major

 

 

llicència de moviments de terres

 

 

llicència de tala d'arbres

 

 

llicència tancament solar i terrenys

 

 

comunicació obra exempta de llicència

 

 

LA FEINA I EL NEGOCI

 

 

 

sol·licitud per prendre part en processos selectius

 

 

comunicació activitat innòcua

 

 

comunicació espectacles públics i activitats recreatives

 

 

canvi titularitat d'una activitat

 

 

sol·licitud parada mercat municipal no sedentari

 

 

Comunicació prèvia d'obertura

 

Declaració responsable d'obertura

 

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

 

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

 

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

 

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

 

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

 

Llicència ambiental (Annex II)

 

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats