Pressupost municipal 2023

PRESSUPOST 2023  AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

INGRESSOS

2023

DESPESES

2023

Cap. 1 – Impostos directes

14.186.155,46

Cap 1 – Personal

13.670.092,58

Cap. 2 – Impostos indirectes

864.684,31

Cap. 2 – Béns corrents i serveis

11.252.669,18

Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.

4.621.611,95

Cap. 3 – Desp. Financeres

60.300,00

Cap. 4 – Transf. corrents

10.456.364,65

Cap. 4 – Transferències Corrents

5.138.225,66

Cap. 5 – Ingressos patrimoni.

700.292,43

Cap. 5 – Fons contingència

50.000,00

Total ingressos corrents

30.829.108,80

Total despeses corrents

30.171.287,42

Cap. 6 – Alienació invers.

300.000,00

Cap. 6 – Inversions reals

719.821,38

Cap. 7 – Transf. capital

0,00

Cap. 7 – Transferències Capital

238.000,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 9 – Passius financers

0,00

Cap. 9 – Passius financers

0,00

Total ingressos de capital

312.020,00

Total despesa de capital

969.841,38

TOTAL INGRESSOS

31.141.128,80

TOTAL DESPESES

31.141.128,80