Aquests ajuts s'adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens empadronats en el municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d'infantil, primària i secundària, batxillerat, i formació professional (cicles de grau mig i superior).

Trobareu tota la informació als documents relacionats d'aquesta pàgina.

Nota: Els formularis en PDF estan confeccionats i provats per utilitzar-los amb l'eina gratuita ADOBE READER. El seu funcionament no està assegurat si s'utilitzen dins els navegadors web.

Es poden omplir i signar electrònicament si es disposa de certificat digital o be omplir electrònicament i imprimir per signar-los manuscritament.

La presentació es pot fer presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana o electrònicament a la seu electrònica de l'ajuntament mitjançant instància general (https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica)