Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 16 de novembre de 2021

Bon dia! Avui hi ha jornada de donació de sang a Les Roquetes!
¿ Agenda pública: 16 de novembre de 2021
¿ Comencem el dia amb una reunió de planificació i organització.
¿ Tindré una reunió amb veïns i veïnes de la zona de la plaça Jaume Gómez i Puig de Ribes.
¿ Presentaré, juntament amb el regidor d’Urbanitzacions, Fran Perona, el pla de prevenció contra els incendis forestals de Sant Pere de Ribes.
¿ A la Junta de Govern Local aprovarem, entre altres coses, el Correspurnes 2021; l’adjudicació del servei de recollida, transport i gestió dels residus de restes vegetals d’origen domèstic en contenidors situats a la via pública en diferents ubicacions durant la campanya de poda d’hivern; i donarem compte de les obres d’arranjament de vorera al carrer Milana, entre el carrer del Carç i el carrer Eiximenis, a Ribes.
¿ Reunió de coordinació del govern.
--
¡Buenos días! ¡Hoy hay jornada de donación de sangre en Les Roquetes!
¿ Agenda pública: 16 de noviembre de 2021
¿ Empezamos el día con una reunión de planificación y organización.
¿ Tendré una reunión con vecinos y vecinas de la zona de la plaza Jaume Gómez i Puig de Ribes.
¿ Presentaré, junto con el regidor de Urbanizaciones, Fran Perona, el plan de prevención contra incendios forestales de Sant Pere de Ribes.
¿ En la Junta de Gobierno Local aprobaremos, entre otras cosas, el Correspurnes 2021; la adjudicación del servicio de recogida, transporte y gestión de los residuos vegetales de origen doméstico en contenedores situados en la vía pública en distintas ubicaciones durante la campaña de poda de invierno; y daremos cuenta de las obras de reparación de acera en la calle Milana, entre la calle del Carç y la calle Eiximenis, en Ribes.
¿ Reunión de coordinación del gobierno.