Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 22 de febrer de 2022

Bon dia! ¿¿ Avui és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial. És impensable que una professional amb les mateixes capacitats, feines i responsabilitats cobri menys pel fet de ser dona. Fem polítiques que promoguin la igualtat real a la nostra societat, també eliminant la bretxa salarial i de les pensions!
¿ Agenda pública: 22 de febrer de 2022
¿ Començo el dia donant la benvinguda a les persones contractades a través del programa d’ocupació Treball i Formació 2021-22. Una bona iniciativa que ha donat feina a 6 persones de més de 45 anys!
¿ Rebré la visita del diputat de Joventut de la Diputació de Barcelona, Javier Silva, per sol·licitar recursos en aquest àmbit, com ara el projecte Pla de Joventut i Medi Obert.
¿ Farem la Junta de Govern Local, en què aprovarem l’activitat esportiva ‘Cicle de Passejades de la gent gran’. També aprovarem el Pla de Seguretat i Salut per a la reforma del nou Espai de la Dona de la casa Can Salvador Miret de Ribes. I aprovarem la justificació de la subvenció del programa pilot de “municipi saludable”.
¿ Farem una reunió de coordinació del govern.
¿ Acabarem el dia amb la sessió plenària del mes de febrer. Entre d’altres assumptes, portem a aprovació un conveni amb la Diputació de Barcelona per tenir un punt d’informació al Parc del Garraf.
--
¡Buenos días! ¿¿ Hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Es impensable que una profesional con las mismas capacidades, trabajos y responsabilidades cobre menos por el hecho de ser mujer. ¡Hagamos políticas que promuevan la igualdad real en nuestra sociedad, también eliminando la brecha salarial y de las pensiones!
¿ Agenda pública: 22 de febrero de 2022
¿ Empiezo el día dando la bienvenida a las personas contratadas a través del programa de empleo Trabajo y Formación 2021-22. ¡Una buena iniciativa que ha dado trabajo a 6 personas de más de 45 años!
¿ Recibiré la visita del diputado de Juventud de la Diputación de Barcelona, Javier Silva, para solicitar recursos en este ámbito, como el proyecto Plan de Juventud y Medio Abierto.
¿ Haremos la Junta de Gobierno Local, en la que aprobaremos la actividad deportiva 'Ciclo de Paseos de la gente mayor'. También aprobaremos el Plan de Seguridad y Salud para la reforma del nuevo Espacio de la Mujer de la casa Can Salvador Miret de Ribes. Y aprobaremos la justificación de la subvención del programa piloto de "municipio saludable".
¿ Haremos una reunión de coordinación del gobierno.
¿ Terminaremos el día con la sesión plenaria del mes de febrero. Entre otros asuntos, llevamos a aprobación un convenio con la Diputación de Barcelona para tener un punto de información en el Parc del Garraf.