Contractes

Podeu consultar la relació de contractes menors i la relació de contractes oberts i negociats al següents enllaços del Portal de transparència:

També teniu accés directe a:

 

Registre Públic de Contractes

Així mateix, el Registre Públic de Contractes (RPC) és una aplicació on els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques, i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes, comuniquen per a la seva inscripció determinades dades sobre els contractes públics, els procediments i els mateixos òrgans de contractació.

Des d’aquí podeu accedir al Registre Públic de Contractes per consultar:

  • Les dades dels contractes adjudicats (objecte del contracte, import de la licitació i d'adjudicació, procediment  utilitzat, licitadors, etc.)
  • Les modificacions contractuals
  • Les pròrrogues de contractes
  • Les empreses que han concorregut a les licitacions (permetent filtrar per tipus de contractes, com per exemple: obres, subministraments, serveis, etc.)

Tanmateix, a "Documents relacionats" d'aquesta pàgina podeu consultar un llistat dels contractes majors i menors realitzats per l'Ajuntament.

La informació sobre processos de licitacions es troba al Perfil del Contractant.