Inventari patrimonial

Els ens locals han de tenir aprovat un inventari de llurs béns patrimonials, tal i com determinen l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i article 100 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPEL).

En aquest apartat podeu consultar les dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni.