Comptes anuals 2018

El Compte General és un conjunt de documents i estats que l'entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre la seva situació econòmica i patrimonial; les despeses, ingressos, beneficis o pèrdues reals que ha tingut durant l'any; i oferir informació detallada de l'execució del pressupost municipal.

Podeu accedir a la informació sobre la gestió econòmica i els Comptes anuals de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes deduïda dels seus comptes anuals a través del Portal Rendició de Comptes, una iniciativa liderada pel Tribunal de Comptes amb la participació de diverses Sindicatures i organismes oficials.

Els comptes anuals de l’exercici 2018 van ser aprovat en sessió plenaria de data 30 de juliol de 2019.  Tramesa els comptes a la Sindicatura de Comptes a data 01 d’agost de 2019.