Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Comptes anuals 2023

De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i, de conformitat amb els articles 208 al 212 de la Secció 2a_ Estats de comptes anuals de les entitats locals, es posa en tràmit d'informació pública la documentació que incorpora el compte general format per la Intervenció Municipal i que s'ha informat el dia 6 de juny de 2024 per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament.

A tal efecte, el Compte General i l'acta de la Comissió Especial, s'exposen als interessats/des en el procediment, durant el termini de 15 dies, a comptar a partir de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal d'examinar-la i formular al·legacions, reparaments i/u observacions, al respecte. Així mateix en el e-tauler municipal.

1/ Documentació que conforma el COMPTE GENERAL de l'anualitat 2023, estructurada a continuació:

 

2/ Acta de la 1a COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

    Duta a terme el 6 de juny de 2024

3/ Publicacions de l'edicte d'informació pública

  1. Enllaç directe a l'edicte publicat en l'e-Tauler Municipal
  2. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 17/06/2024

 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 18/06/2024 A L'11/07/2024, AMBDÓS INCLOSOS.