2014

Per tal de donar compliment al que disposa el  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al període mig de pagament a proveïdors, es posen a disposició dels ciutadans les següents dades que s'actualitzaran de forma trimestral.

ANY 2014

 

 

Ràtio Operacions Pagades

Ràtio Operacions Pendents

Període Mig de Pagament

Tercer Trimestre

15,56 dies

16,23 dies

15,75 dies

Quart Trimestre

16,12 dies

(8,77) dies

4, 85 dies

 

 

*Quan la dada es reflexa entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.