PEF 2019-2020

S'aprova pel Ple Municipal de la Corporació en sessió celebrada en data 30 d'abril de 2019 el seguiment del Pla Econòmic Financer 2018-2019, actualment vigent, i el Pla Econòmic Financer 2019-2020, atès que existeix incompliment de la regla de la despesa i de l'estabilitat pressupostària, segons dades del grup consolidat a data 31 de desembre de 2018