Pressupostos municipals

És per excel·lència l'instrument que ha de servir per donar resposta a les necessitats dels municipi en funció dels recursos econòmics que es disposen i d'acord amb el Pla d'Actuació Municipal.

Els pressupostos contemplen la previsió d'ingressos i despeses i reflecteixen les prioritats i voluntats de l'acció i la gestió de govern.

La funció del pressupost és la determinació dels recursos dels quals disposa l'Ajuntament i programar la seva aplicació en la realització de les despeses que es preveuen d'acord amb les activitats i accions programades.

El pressupost d'ingressos té un caràcter de previsió estimativa dels recursos que s'obtindran al llarg de l'exercici i el pressupost de despeses té un caràcter limitatiu, doncs no es pot fer una despesa superior a la consignada al pressupost. En cas de despeses no previstes i no ajornables cal fer una modificació del pressupost amb una tramitació similar a la de la seva aprovació.