Estat execució

Informació sobre l'execució del pressupost municipal. Recull dades sobre el pressupost que va aprovar el Ple i com s'ha executat. Permet conèixer la gestió dels ingressos i de les despeses que s'ha realitzat durant l'any.

L'actualització de la documentació sobre l'estat d'execució, tant dels ingressos com de les despeses i de les modificacions pressupostàries, té una periodicitat trimestral.

Les fases de gestió i execució del pressupost són: l'autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l'obligació (O) i l'ordenació del pagament (P). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l'ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i el seu import. Les dades corresponents al pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.