Ordenances fiscals 2014

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona és l'encarregat de duu a terme la gestió i la recaptació d'impostos com l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) o les taxes per gestió de residus, principalment. El calendari fiscal d'aquests el podeu consultar al web de l'ORGT de Sant Pere de Ribes.

Els interessats en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats per l'ajuntament a l'ORGT poden adreçar-se indistintament a qualsevol oficina de l'organisme, ja que la xarxa informàtica permet realitzar-hi en qualsevol d'elles les gestions delegades. Alguns d'aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant la web de l'ORGT o per via telefònica.

Pel que fa al període de pagament de les taxes gestionades directament per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (ASPR), aquests són:

  • Taxa per parades i llocs de venda als mercats municipals - domiciliats.

De caràcter trimestral, serà efectiva els últims 10 dies de cada mes (març, juny, setembre i desembre).

  • Taxa per caixers comercials i similars amb accés directe des de la via pública.

Del 5 de maig al 4 de juliol. Domiciliat el 20 de juny de 2014.

  • Taxa per senyalització comercial i turística amb reclams comercials i rètols indicatius.

Del 5 de maig al 4 de juliol. Domiciliat el 20 de juny de 2014.

  • Taxa per al prestació del Servei d'Atenció a Domicili (SAD) i altres serveis assistencials:

- Teleassistència: de caràcter semestral (juny i desembre), serà efectiva els últims 10 dies de cada mes.

- Servei d'atenció domiciliària: de caràcter mensual, serà efectiva entre el dia 15 i el dia 20 de cada mes.

  • Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.

Del 3 de març al 2 de maig. Domiciliats amb caràcter trimestral, serà efectiva els primers 10 dies de cada mes (març, juny, setembre i desembre).

 

 Organisme de Gestió Tributària - Sant Pere de Ribes

  

 

Documents relacionats

OF-0. Ordenança General de Gestió

OF-1. IBI

OF-2. IAE

OF-3. IVTM

OF-4. ICIO

OF-5. IIVTNU

OF-10. Taxa gestió residus municipals

OF-11A. Taxa clavegueram

OF-11B. Tarifa subministrament d'aigua

OF-12. Taxa retirada vehicles

OF-13. Taxa retirada materials obra i estris voluminosos

OF-14A. Taxa expedició documents administratius

OF-14B. Taxa utilització escut del municipi

OF-14C. Taxa drets d'exàmen

OF-15A. Taxa ocupació sòl, subsòl

OF-15B. Taxa entrada i sortida vehicles

OF-15C. Taxa per aprofitament especial del domini local-empreses interès general

OF-15D. Taxa ocupació mercaderies i material

OF-15E. Taxa barraques, casetes de venda

OF-15F. Taxa ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires

OF-15G. Taxa parades i llocs venda mercats municipals

OF-15H. Taxa aprofitament especial celebració civil casaments ajuntament

OF-15I. Taxa per aprofitament especial del domini públic local-energia elèctrica

OF-16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

OF-17A. Taxa prestació serveis intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses

OF-17B. Taxa concessió llicències, la comprovació de les activitats comunicades i control publicitat dinàmica

OF-17C. Taxa servei mesurament sorolls

OF-17D. Taxa llicència taxis i altres vehicles de lloguer.pdf

OF-17E. Taxa concessió llicències espectacles públics

OF-18. Taxa inspecció motors

OF-19. Taxa pel servei d'inscripció d'animals

OF-20. Taxa servei formació

OF-40. Contribucions especials