Ordenances fiscals 2018

CALENDARI FISCAL 2018

El calendari fiscal per a l'exercici 2018 s'ha incorporat a l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 17 d'octubre de 2017.

Els períodes de pagament són els següents:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxa per entrada de vehicles (guals), de l’1 de març al 4 de maig.
  • Impost sobre béns immobles (urbans) i altres taxes (taxa gestió residus), del 2 de maig al 5 de juliol.

1a fracció domiciliats el 2 de maig

2a fracció domiciliats el 2 de juliol

3a fracció domiciliats el 3 de setembre

4a fracció domiciliats el 3 de desembre

  • Taxa inspecció, del 2 de maig al 5 de juliol.

1a fracció domiciliats el 2 de juliol

2a fracció domiciliats el 3 de desembre

  • Impost sobre béns immobles (rústics), del 3 de setembre al 5 de novembre.
  • Impost sobre activitats econòmiques, del 17 de setembre al 19 de novembre.
  • Taxa per parades i llocs de venda als mercats municipals - domiciliats, de caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre, respectivament.
  • Taxa per caixers comercials i similars amb accés directe des de la via pública, del 2 de maig al 5 de juliol. Domiciliat el 27 de juny de 2018
  • Taxa per senyalització comercial i turística amb reclams comercials i rètols indicatius, del 2 de maig al 5 de juliol. Domiciliat el 27 de juny de 2017
  • Taxa per la prestació del servei d'atenció a domicili i altres serveis assistencials (SAD):

- Teleassistència: Caràcter semestral, serà efectiva entre el 20 i el 30 de juny i desembre, respectivament.

- Servei d’atenció domiciliària: Caràcter mensual, serà efectiva entre el 10 i el 15 de cada mes.

  • Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, del 7 de març al 9 de maig. Domiciliats amb caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre, respectivament.
 

Documents relacionats

OF-0. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ 1.pdf

OF-1 IBI.pdf

OF-2. IAE.pdf

OF-3. IVTM.pdf

OF-4. ICIO.pdf

OF-5. IIVTNU.pdf

OF-10. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.pdf

OF-11A. Taxa clavegueram.pdf

OF-11B. Tarifa subministrament d'aigua .pdf

OF-12. Taxa retirada vehicles.pdf

OF-13. Taxa retirada materials obra i estris voluminosos.pdf

OF-14A. Taxa expedicio documents administratius.pdf

OF-14B. Taxa per la utilització de l'escut del municipi.pdf

OF-14C. Taxa drets d'examen.pdf

OF-15A. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.pdf

OF-15B. Taxa entrada i sortida vehicles - guals.pdf

OF-15C. Taxa aprofitament especial domini públic local-empreses interès general.pdf

OF-15D. Taxa ocupacio mercaderies i material.pdf

OF-15E. Taxa barraques, casetes de venda.pdf

OF-15F. Taxa ocupacio taules i cadires.pdf

OF-15G. Taxa parades i llocs venda mercats municipals.pdf

OF-15H. Taxa aprofitament especial amb motiu celebració civil casaments.pdf

OF-16. Taxa llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme.pdf

OF-17A. Taxa serveis intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses.pdf

OF-17B. Taxa concessió llicències, comprovació activitat i publicitat dinamica.pdf

OF-17C. Taxa servei mesurament sorolls.pdf

OF-17D. Taxa llicència taxis i altres vehicles de lloguer.pdf

OF-17E. Taxa concessió llicències espectacles públics.pdf

OF-18. Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors.pdf

OF-19. Taxa inscripció registre censal d'animals de companyia.pdf

OF-20. Taxa prestació serveis comprovació grau alcohol, estupefaents.pdf

OF-40. Contribucions especials.pdf