Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Serveis socials

22/08/2023 10:30

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes obre convocatòria d’ajuts econòmics municipals adreçada a persones del municipi amb alguna discapacitat, que es puguin trobar en situació econòmica i social precària, per poder cobrir les despeses de menjador dels centres/serveis diürns. El període per sol·licitar els ajuts serà des del divendres 1 de setembre fins al 15 de setembre.

Amb aquests ajuts es contribueix a que les persones vulnerables del municipi tinguin suport per a cobrir les necessitats, donant compliment a un dels eixos estratègics del Pla d’Actuació Municipal (2019/2023): la millora dels drets de la ciutadania i el treball integral per a la inclusió social de totes les persones del municipi.

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions aquelles que assisteixin a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

Els requisits previs d’accés

1. La persona sol·licitant ha d’estar empadronada al municipi. Aquest requisit es podrà eximir en situacions degudament justificades, com el de persones acollides en recursos residencials de la comarca que residien prèviament al municipi.

2. La persona sol·licitant ha d’assistir a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

3. No superar els topalls d’ingressos que es detallen a l’apartat del web municipal de Serveis Socials.

4. Ha d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

5. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tramitació

Les sol·licituds s’atendran per ordre d’entrada al registre general de l’Ajuntament podent-se fer:

1. Per la seu electrònica municipal. Cal que la persona que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

2. Presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana (es pot demanar cita prèvia https://citaprevia.santperederibes.cat).

Les bases d’aquesta convocatòria es poden consultar en aquest enllaç.